Het Boldoot-album dat maar 60 cent kostte in 1916, maar dat nu waarschijnlijk nergens meer te krijgen is
The Boldoot album that cost only 60 cents in 1916, but probably it's nowhere to be had anywhere nowadays

Hierboven staat de afbeelding van een album - eigenlijk een vergrote scan van het plaatje dat op de achterkant van een serie van 64 bloemenkaarten staat, met de aanbeveling dat het voor slechts 60 cent verkrijgbaar is bij de leverancier van Boldoot-producten (vnl. zeep en eau de cologne) of bij de firma Boldoot zelf, die tot 1965 schijnt te hebben bestaan.
Een zoektocht op het internet leverde mij een archief op van de familie Boldoot-Van Vlijmen, waaruit blijkt dat dit album en de bloemenkaarten in 1916 werden uitgegeven! Dat is nu (2007) dus 91 jaar geleden. Ene mevr. Alb. Steenhoff-Smulders ontving er een honorarium voor in dat jaar.
Deze mevrouw was op literair gebied actief, dus zij zal de tekst wel hebben geschreven, maar wie die mooie tekeningen op de kaarten heeft gemaakt, blijft helemaal duister. Dat zal wel in het album vermeld hebben gestaan...

Rond mijn 10de verjaardag in 1961 kreeg ik het complete pakje kaarten cadeau van een oudtante die zelf geen kinderen had. Aangezien het album er niet bij was (mijn oudtante was in 1916 zelf pas 10, en haar ouders waren zo arm dat ze absoluut geen 60 cent hadden liggen om dat album te bekostigen! Het hele weekinkomen van haar vader was maar negen gulden), heb ik de kaarten enkele jaren later zelf in een gewoon fotoalbum geplakt, netjes met hoekjes zodat ze er nog uitgelicht konden worden.
Al eerder had ik er eentje ingescand en op de site gezet, omdat er een fuchsia op stond, maar aangezien de 63 andere kaarten net zo mooi waren als die ene, besloot ik uiteindelijk toch het omvangrijke scanwerk maar te doen om de hele serie op internet te kunnen laten zien.
Bijna iedereen in Nederland, en zeker van de generatie van 50 jaar en ouder, heeft weleens gehoord van de Verkade's albums van Jac. P. Thijsse, waar voor de 2de Wereldoorlog heel wat mensen veel uit hebben kunnen leren over de planten in Nederland; maar er waren veel meer van dit soort albums met series plaatjes over diverse onderwerpen, die verpakt zaten bij beschuit e.d., of zeep en eau de cologne in dit geval, die veel minder bekend zijn geworden en ook in veel kleinere oplagen zijn geproduceerd vermoedelijk.
Bij elke bloem op deze kaarten staat een betekenis, die er vroeger aan gehecht werd, en door sommigen misschien zelfs nu nog wel. Opvallend is, dat die bij veel mooie bloemen ongunstig is, met name bij gele bloemen. Geel was de kleur van de haat, is mij weleens verteld, zoals groen de kleur van de hoop is, blauw de kleur van trouw en rood de kleur van liefde en hartstocht, en wit die van reinheid en onschuld.
In het album stonden bij de plaatjes ook nog de botanische namen van de betreffende bloemen en aanhalingen uit gedichten, zoals achterop de kaarten staat (zie hieronder). Jammer, die heb ik dus niet, maar zelf kon ik ook de botanische namen wel opzoeken, en wat de gedichten betreft - ach er staan er vele op het internet. Even een link leggen, en zo hebben we dan toch nog iets ter compensatie van het nooit geziene album te bieden.
Maar ja, misschien is er nog ergens iemand met zo'n album, die mij daar meer over kan vertellen - wie weet.
In november 2007 kreeg ik een telefoontje van iemand, die gespecialiseerd is in verzamelingen oude plaatjes. Deze beweerde dat de plannen om een album te maken feitelijk nooit zijn uitgevoerd - dit zou uit de Boldootarchieven zijn gebleken.
Above you see the picture of an album - in fact, an enlarged scan of a small drawing on the back of a series of 64 flowercards, with the recommendation it costs only 60 cents to get it at the shop where you can buy Boldoot products (mainly soap and eau de cologne) or to order it from the Boldoot firm itself, which seems to have existed till 1965.
Looking around on the internet, I found an archive of the family Boldoot-Van Vlijmen, containing a note that the album and these flowercards had been published in 1916! Now (2007) this is already 91 years ago. One Mrs. Alb. Steenhoff-Smulders received a royalty for it during that year.
This lady was a writer, so she most probably was the one who wrote the text in the album, but who made the beautiful drawings on the cards? Nobody knows, only the album could tell us, no doubt...

When I was about ten ( 1961), I got the complete packet of cards as a present from a great-aunt who had no children herself. Because the album was not included (in 1916 my great-aunt was only 10 herself, and her parents were as poor as churchmice so they couldn't afford to buy an album for 60 cents! Her father's whole weekly wages amounted only 9 guilders), I put the cards in an ordinary photo-album myself, in photo corners to be able to get them out when necessary.
I scanned one card already a few years ago and put it on the website because there was a fuchsia on it, but as the 63 remaining cards were just as beautiful, I finally decided to scan the whole lot to show them on the internet.
Almost everybody in the Netherlands, and certainly of the generation older than 50 years, has heard of the Verkade's albums of Jac. P. Thijsse, published before the 2nd World War, from which many people could learn a lot about the Dutch flora; but there were many more albums with series of pictures about several subjects, packed with biscuits or cookies, or soap and eau de cologne in this case, that have never become so well-known and probably were produced in far smaller amounts, too.
Each card contains a flower with a meaning which was attached to it in those days, perhaps even nowadays by some people. What strikes me, is that a lot of beautiful flowers have unfavourable meanings, especially yellow ones. Yellow is the colour of hate, I was told, just as green is the colour of hope, blue that of fidelity, red that of love and passion, and white that of purity and innocense.
As it says on the back of the cards, the album also contained the botanical names of the flowers, and citations from poems. It's a pity I don't have them and never can guess what poems these were, but I looked up the botanical names myself, and concerning the poems - well, there are a great many on the worldwide web. Just put a link to them, and so we do have something to make up for the absence of the album.
But maybe, there might be somebody somewhere who owns this album, and could tell me more about it - who knows.
As a matter of fact, in November 2007 I got a phonecall from somebody specialized in collections of old cards, who told me this album would never have been made actually. The plans seem to lie unfinished in the archives of the Boldootfactory.

Below you see the back of a card, and next to it the text printed on it.

     

Hieronder een fragment uit het archief Boldoot-Van Vlijmen
Below a fragment from the Boldoot-Van Vlijmen archives