fuchsia-index fuchsiavaria home          English textFuchsiawedstrijd 2007 - 'Ernie' en 'Bijorewa Loraja'
Op 25 augustus 2007 was de keuring van de twee Floralia-planten, die op de voorjaarsvergadering als kleine stekken aan de aanwezigen waren uitgereikt.
'Ernie' was de officiŽle plant van de NKvF, waarvoor een beker en een oorkonde worden uitgereikt (en daarbij nog de Jan de Boer-wisselbeker), en 'Bijorewa Loraja' de plant die kwekerij "Het Purperklokje" er de laatste jaren extra bij geeft - de prijs daarvoor is voor alle drie winnaars een mooie plant.
Gelukkig troffen we mooi weer, iets wat deze zomer bepaald niet vanzelfsprekend was. En de locatie was ook prachtig: de Overtuin in Beetsterzwaag, bij het kassencomplex. Deze was vorig jaar bij de mini-show ook heel goed bevallen.
Er kwamen aardig wat belangstellenden, en er waren 19 wedstrijdplanten van elke soort meegebracht, dus 38 planten in totaal. Ze werden op 2 geÔmproviseerde tafels en een karretje gezet, waar een keuringscommissie van 3 personen er een keuze uit moest maken.


Tropische kas in de OvertuinDe kar met 'Bijorewa Loraja'-planten, gefilmd van de ene kant en gefotografeerd van de andere

De jury die de planten beoordeelde. In het midden dhr. Andrys Pebesma, kasbeheerder in de Overtuin


   
    Dhr. Andrys Pebesma loopt rond de tafel met 'Ernie'-planten. Zijn kleindochter rechts geeft 'm advies


       
Links: Geert v.d. Schaaf met een mooie roze-witte hangfuchsia, de derde prijs voor 'Bijorewa Loraja'
Rechts: dhr. J. Postema met oorkonde en de Jan de Boer-wisselbeker (eerste prijs 'Ernie').Voorzitster Mattie de Leeuw gaf alle prijswinnaars een kus. Hier de gebroeders De Vries, die met 'Bijorewa Loraja' de eerste prijs wonnen, en met 'Ernie' de derde. De tweede prijs voor beide planten was voor Sjoukje Dijkstra uit Hurdegaryp, die helaas niet aanwezig was.
Opvallend, hoe steeds weer dezelfde namen opduiken bij de prijsuitreiking (die echt wel eerlijk geschiedt; de planten worden genummerd). Conclusie: sommigen hebben er slag van, anderen minder - hoewel er uiteraard verscheidene factoren meespelen, zoals een gunstige ligging van de tuin. Maar aan de stekken kan het niet liggen, die zijn allemaal even klein bij de uitreiking op de voorjaarsvergadering; bovendien kan men dan zelf uitkiezen.Boven: prijswinnende exemplaren van 'Bijorewa Loraja', onder: de drie mooiste 'Ernie'-planten.
Terwijl de jury de planten bekeek, zaten de andere aanwezigen gezellig in of bij de "koffiekas".
's Avonds was er ook nog een barbecue, maar hierbij was ik niet aanwezig en daar heb ik dus ook geen foto's van kunnen maken.fuchsia-index fuchsiavaria home

Nederlandse tekst     Fuchsia-contest 2007 - 'Ernie' and 'Bijorewa Loraja'
On 25 August 2007 two Floralia plants were examined, which had been handed out as small cuttings to the people present at the spring-meeting.
'Ernie' was the official plant of the Dutch Fuchsia Society (NKvF), for which a cup and a prize document are presented (and above these the Jan de Boer challenge cup), and 'Bijorewa Loraja' the extra plant which nursery
"Het Purperklokje" has added the last few years - with for all three winners a beautiful plant.
Fortunately the weather was fine, which wasn't so common during this summer. The location was also splendid: the
"Overtuin" at Beetsterzwaag, around the greenhouses. This had proved very suitable for last year's mini-fuchsiashow too. ("Overtuin" means a garden on the opposite side of the road, where Jonkheer (=Esquire) Jan Anne Lycklama ŗ Nijeholt had a stately house in the 19th century, called the LycklamahŻs, this house still existing too).
A fair number of visitors turned up, and there had been brought in 19 contest plants of each sort, so there were 38 plants. They were put on 2 improvised tables and a cart; a committee of 3 people had to make the choice.


Tropical greenhouse at Beetsterzwaag, with surrounding gardenThe cart with 'Bijorewa Loraja'-plants, filmed from one side and photographed from the other

The jury judging the plants. In the midst Mr. Andrys Pebesma, greenhouse-keeper in the
"Overtuin".


   
    Mr. Pebesma walking around the table with the 'Ernie' plants, his granddaughter on the right advising him.


       
Left: Mr. Geert v.d. Schaaf with a beautiful pink-white trailing fuchsia, the 3rd prize for 'Bijorewa Loraja'
Right: Mr. J. Postema with his prize document and the Jan de Boer-challenge cup (1st prize 'Ernie').Chairwoman Mattie de Leeuw kissed all prizewinners. Here the De Vries Bros., winning the 1st prize with 'Bijorewa Loraja', and the 3rd prize with 'Ernie'.
The 2nd prize for both plants was for Mrs. Sjoukje Dijkstra from Hurdegaryp, not present at the occasion.
It is striking how often the same names are mentioned at the prize presentation (always done honestly; the plants are numbered, so names aren't visible). Conclusion: some have 'green fingers', others haven't - although of course various other factors are in the game too, like a favourable situation of the garden. But it is not to blame on the cuttings, these are all equally small when distributed at the spring-meeting, and everybody can pick his own.Above: prize-winners 'Bijorewa Loraja', below: the three best 'Ernie' plants.
While the jury were judging the plants, the other people could sit cosily in or near the "coffee greenhouse".
In the evening also a barbecue was organized, but I couldn't be there and so I don't have any photos of this.

Nederlandse tekst     

fuchsia-index fuchsiavaria home