fuchsia-varia fuchsialore fuchsia index homepage         English text

Najaarsvergadering 2002

De Friese regio van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden hield najaarsvergadering op
19 oktober 2002, in dorpshuis "De Buorskip" te Beetsterzwaag, waar deze vergaderingen altijd plaatsvinden.

Hierboven een foto van de ingang van dit gebouw, hieronder een blik in de zaal, toen we binnenkwamen.

Voorin de zaal namen de vier bestuursleden plaats, v.l.n.r.:    G. v.d. Schaaf (penningmeester),
J. de Boer (voorzitter), E. Zuidema (secretaris), en mw. M. de Leeuw-Schuurmans (vicevoorzitter).
Foto links: De voorzitter neemt het woord.
De gebruikelijke agendapunten kwamen aan de orde, zoals nieuws uit andere regio's van de Vriendenkring, de notulen van de vorige vergadering, en de verhalen uit de afgelopen zomer, over o.a. shows en open tuinen.
Er is deze zomer geen busreisje geweest, omdat er niet genoeg belangstelling voor was.
Eerst zou men naar de Floriade, maar die was erg ver weg (Haarlemmermeer, Noord-Holland), zodat de reis te duur werd en teveel tijd nam, er zou niet veel gelegenheid meer over zijn geweest om werkelijk rond te kijken op het uitgestrekte terrein.
Later waren er plannen voor een bezoek aan de fuchsia-show "Fleurig Buiten" in Drenthe (bij het openluchtmuseum Ellert en Brammert te Schoonoord), maar de meesten die daarheen wilden gingen liever op eigen gelegenheid.
Er werd nog even stilgestaan bij de fuchsia-kweekwedstrijd op 2 augustus, die was gewonnen door dhr. R. Winkel. Hij kreeg nu de prijs uitgereikt (een bedrag te besteden in het winkeltje met fuchsia-artikelen, achter in de zaal), evenals dhr. F. de Jong die de tweede, en dhr. G. v.d. Schaaf die de derde prijs had gewonnen.
In ons regioblad "De Beltsjeblom" stond precies op volgorde aangegeven, welke plant het mooiste was en welke daarna en welke drna. Zodat de poedelprijs (niet uitgereikt) ook bekend was...   ;-)
"De Beltsjeblom" zou misschien eens een nieuwe omslag kunnen krijgen, althans, een nieuwe tekening ter versiering daarvan. De leden kunnen daarover nadenken en een ontwerp inleveren tot 15 december, en op de Nieuwjaarsvergadering op 4 januari 2003 zal een keuze worden gemaakt door de dan aanwezigen. Ook bestaat de mogelijkheid, dat de oude formule wordt gehandhaafd, mocht daar een meerderheid vr zijn.

Vervolg vergadering op tweede bladzijde

Nederlandse tekst     

Autumn-meeting 2002

The Friesian Branch of the Dutch Fuchsia Society had its autumn-meeting on the 19th of October 2002, in the community centre "De Buorskip" at Beetsterzwaag, where these meetings always take place.

Above a photo of the entrance of the building, below the inside of the room where the meeting was held.

In the front of the room the four committee members were seated, from left to right:    G. v.d. Schaaf
(treasurer), J. de Boer (president), E. Zuidema (secretary), and mrs. M. de Leeuw-Schuurmans (vice-president).
Photo left: The president gets up to speak.
The usual points on the agenda were discussed, like news from other branches of the Society, the minutes of the Spring-meeting, and the stories from last summer, about a.o. shows and open gardens. There hadn't been a bustour last summer, because there weren't enough people interested.
At first it was planned to visit the Floriade, a big flowershow that is held every 10 years somewhere in the Netherlands, but this was too far away (Haarlemmermeer, Noord-Holland - in the west of the Netherlands, while we live in the north), it would cost too much and the journey would take too much time, there wouldn't be enough chance to have a proper look around the vaste area.
Later-on there were plans to go to the fuchsiashow at Schoonoord in Drenthe, at the open-air museum Ellert and Brammert, but most people who wanted to go there preferred to go on their own, on a day they could pick themselves.
Further the fuchsia-growing contest of 2 August was mentioned, which had been won by Mr. R. Winkel. He received the prize at this occasion (an amount of money to be spent at the little shop with fuchsia-articles at the back of the room), just like Mr. F. de Jong and Mr. G. v.d. Schaaf who had won the second and third prizes.
In our branch-magazine "De Beltsjeblom" (Friesian for "The Fuchsia") the competition-plants precisely were numbered from 1 to 10 so that it was clear which plant was the best and which one was the booby...   ;-)
It might be a good idea to change the drawing on the cover of our magazine "De Beltsjeblom", members can think about a new design till 15 December, and at the Newyear's meeting a choice will be made by the people present. Keeping things as they are, though, is also a possibility, if a majority will prefer that.

Continuation on next page


fuchsia-varia fuchsialore fuchsia index homepage