fuchsia index fuchsia-varia homepage         English text

Floraliakeuring fuchsia 'Swingtime', 28 augustus 2004
Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, regio 1 (Friesland)

   
In een prachtige omgeving werden dit jaar onze Floralia-planten gekeurd, bij de fam. Bergsma aan de Omkromte te Joure. Het huis is omgeven door een grote tuin waarvan een gedeelte uit bos bestaat, en de begrenzing aan twee kanten uit het water van de Jonkersvaart, waarin prachtige roze waterlelies groeien (aangeplant, dat wel, maar ze doen het uitstekend en hebben zich al fors uitgebreid).


De 'Swingtime' wedstrijdplanten konden mooi ruim op een grasveld worden neergezet zodat de jury er goed omheen kon lopen en ze stuk voor stuk beoordelen.


Gelukkig dat dit jaar de keuze was gevallen op een niet al te lastige cultivar, want het was bepaald geen goede "fuchsiazomer", met in 't voorjaar veel droogte, nachtvorst en ongedierte, in de voorzomer te weinig licht en warmte, en in de eigenlijke zomer daarbij nogeens véél teveel nattigheid (we beleven nu de natste zomer van de afgelopen 50 jaar, zoals op 't journaal werd meegedeeld).


Er waren 28 aanwezigen, hier gezellig in het zonnetje op een groot grasveld achter huis, en in totaal waren er 17 planten aangeleverd.
Een heel wat betere opkomst dan verleden jaar, toen er maar 6 planten werden ingebracht.

 
Hierboven de uitreiking van de oorkonde aan de winnares van de eerste prijs, mw. S. Dijkstra uit Hurdegaryp.
Op de foto hieronder ziet men de drie winnende planten met daarachter uiterst links mw. S. Dijkstra, en uiterst rechts de winnaar van de tweede prijs, dhr. G. v.d. Schaaf uit Burgum. De derde prijs ging naar dhr. J. Postema uit St. Annaparochie, die helaas wegens ziekte niet aanwezig kon zijn.De drie dames van de jury hadden ieder een roos gekregen voor hun bijdrage.
Na de uitreiking van de oorkondes bleven de meesten nog even gezellig napraten of wandelden wat door de fraaie tuin. Het mocht wel een wonder heten, dat in een periode met zoveel slecht weer en bakken vol regen deze middag zo prachtig en zonnig mocht verlopen.


Vanwege zijn verjaardag was voorzitter Jan de Boer er helaas niet bij, maar de dag tevoren had hij ook een wedstrijdplant gebracht, plus zijn laatst goedgekeurde cultivar 'Straat Futami' (hierboven).


fuchsia index fuchsia-varia homepage

Nederlandse tekst     

Floralia contest fuchsia 'Swingtime', 28 August 2004
Dutch Fuchsia Society (NKvF), Branch 1 (Friesland)

   
Our Floralia contest took place in splendid environments this year, at home with the Bergsma family at Joure (southwest Friesland). The house is surrounded by a vaste garden, part of which consists of a small wood, and is bordered on 2 sides by the water of the Jonkersvaart, with lovely pink waterlilies in it (planted by Mr. Bergsma, and thriving abundantly).


The plants for the contest could be placed free on a large lawn, making it possible for the jury to walk around each of them to judge them carefully.


Fortunately 'Swingtime', the cultivar of this year, wasn't a very difficult one to grow, for this summer wasn't exactly a good one for fuchsias, with much drought, night frost and vermin in spring, little light and warmth in early summer, and during summer itself floods of rain with it - we're having the wettest summer in 50 years, it was told on the t.v. news.


There were 28 people present, sitting cosily in the sunshine on a big lawn behind the house, and 17 plants had been brought in. A lot better than last year, when only six plants were taken to the contest.

 
Above the winner of the first prize, mrs. S. Dijkstra from Hurdegaryp, receives the prize document.
In the picture below you see the three winning plants with behind them on the left mrs. S. Dijkstra and on the right the winner of the 2nd prize, mr. G. v.d. Schaaf from Burgum. The third prize was for mr. J. Postema from St. Annaparochie, but he couldn't be there because he was ill.The three ladies of the jury each had received a rose for their contribution.
After the winners of the Floralia had been announced, most people stayed a while to have a chat with eachother or walked about in the lovely garden. It could almost be called a miracle that in a period with so much bad weather and buckets full of rain this one afternoon could be so sunny and beautiful.


Because of his birthday our chairman Jan de Boer couldn't be there to our regret, but already the day before he had brought in his contest plant. Moreover, being a hybridizer, he had given Mr. Bergsma a big plant of his latest-examined cultivar 'Straat Futami' (above).


fuchsia index fuchsia-varia homepage          Nederlandse tekst