fuchsia-index fuchsiavaria home          English textFuchsiawedstrijd 2013 - Fuchsia paniculata ssp. mixensis
Op zaterdag 14 september hield onze regio de jaarlijkse Floralia-fuchsiakeuring, in "De Vallei", het bijgebouw van de protestantse kerk in Oudehorne.Er was aardig wat belangstelling, en er werden deze keer ook behoorlijk wat wedstrijdplanten ingebracht - rond de 25.
Het ging deze keer om Fuchsia paniculata ssp. mixensis, een botanische fuchsia van de sectie Schufia, die er op het eerste gezicht helemaal niet zo "fuchsia-achtig" uitziet - met kleine paarse bloemetjes in soms grote pluimen boven de plant uit.
Deze bijzondere fuchsia heeft de prettige eigenschap dat hij niet gevoelig is voor de gevreesde roest.
 
De wedstrijdplanten (alle in een zwarte pot, en verplicht ontdaan van steunmaterialen als stokjes en touwtjes) stonden in een kamer, waar men pas mocht rondkijken toen ze al waren beoordeeld en de prijzen uitgedeeld.
Meestal staan de te keuren planten buiten, maar nu was het heel slecht weer, na een prachtige zomer is inmiddels de herfst in volle hevigheid begonnen.
Terwijl de aanwezigen van een kopje koffie of thee met een stukje boterkoek genoten, werden de fuchsia's door de jury (het echtpaar Brouwer, dat zelf een bloemenzaak heeft in Nieuwehorne) bekeken.

   
Het gezelschap aan de koffie. Voorin de zaal voorzitter Rimkje Klijnstra, en jurylid mevr. Brouwer met de uitslag van de wedstrijd.

Behalve de floralia-fuchsia's waren er ook nog vrije inzendingen, mooie planten van verschillende soort - daar waren fuchsia's bij, maar ook andere planten als papegaaienbalsemien, Oxalis succulenta (vetbladige klaverzuring), knolbegonia, bonte geranium en Abutilon.

Links: vetbladige klaverzuring (Oxalis succulenta), rechts: papegaaienbalsemien (Impatiens niamniamensis)


 
Links: Fuchsia's 'Henkelly's Chloris' (1), 'Daisy Bell' (2) en 'Huntsman' (3). - Rechts: Winnaars H. Altena (3), H. Jager (1) en W. Couperus (2).

De "vrije" prijzen vielen evengoed op drie fuchsia's.
Heel spectaculair was de plant die daarbij de eerste prijs won, deze stak er n.l. letterlijk met kop en schouders bovenuit - een manshoge fuchsiastruik die niet alleen een kroon vol bladeren en bloemen had, maar die van onder tot boven groeide en bloeide. Een vrij nieuwe soort ook nog, Henkelly's Chloris, met klassiek gevormde fuchsiabloemen met een lichtroze kelk en een enkele aubergine kroon.
De plant was van Henk Jager uit Wolvega, die 'm na afloop op een klein karretje met zich meetrok naar de auto. Een komisch gezicht, de plant was ongeveer even groot als hijzelf.
De twee andere vrije inzendingen waren vrij forse hangers, een 'Daisy Bell' van Wytske Couperus, die hiermee de tweede prijs won maar met de floralia-plant de eerste prijs in de wacht sleepte; de derde was een 'Huntsman', van de heer H. Altena uit Suameer. Helaas is er nergens een afbeelding van deze fuchsia te vinden op Internet, die hierop lijkt. De plant die men daar 'Huntsman' noemt, heeft een paarse kroon, terwijl die in de lijst een roze zou hebben, net als de bewuste plant van dhr. Altena. Het zou geen algemeen voorkomende fuchsia zijn.

De prijzen voor de floralia-plant Fuchsia paniculata ssp. mixensis werden gewonnen door:
  1. Wytske Couperus uit Gytsjerk;
  2. Familie J. Dusselaar uit Berlikum (niet aanwezig);
  3. Geert van der Schaaf uit Burgum.
 
l: prijswinnende exemplaren van Fuchsia paniculata ssp. mixensis;   r: Wytske Couperus (1ste prijs), en Geert van der Schaaf (3de prijs).
De gelukkige winnaars poseerden nog even bij hun prachtstukken, er werden foto's gemaakt, en daarna ging men in de zaal al vrij spoedig over tot het volgende deel van deze samenkomst, nl. een heerlijke Chinese maaltijd die voorin de zaal werd opgediend in grote schalen, waar men langs kon lopen om zelf uit te kiezen wat men hebben wou.
 
Het was een heel gezellig etentje waarbij men genoot van al het lekkers, en bovendien een praatje kon maken met tafelgenoten.
Tot slot was er nog een ijsje toe.

Rond half 7 was het tijd om naar huis te gaan, de regen weer in. Hoewel het bij vertrek uit Oudehorne droog was, moesten de ruitenwissers een eindje verder naar het noorden weer op volle kracht hun werk doen. Wij waren blij toen we weer veilig thuis waren.

Hieronder nog even twee foto's van Henk Jager met zijn reuzenplant, die ook weer mee naar huis moest.
Door de abominabele lichtomstandigheden zijn deze foto's helaas niet al te scherp.

 


fuchsia-index fuchsiavaria home

Nederlandse tekst     Fuchsia contest 2013 -
Fuchsia paniculata ssp. mixensis
On Saturday 14 September the Friesian Branch of the Dutch Fuchsia Society held its yearly Floralia fuchsia contest, in "De Vallei" (= the valley), annexe of the Protestant Church at the village of Oudehorne.A lot of our members were present, and about 25 contest plants were brought in.
This time it was
Fuchsia paniculata ssp. mixensis, a botanical species of the Schufia section, at first sight not so "fuchsia-like" at all - with small mauve flowers in sometimes big racemes on top of the plant.
This special fuchsia had the convenient quality of not being susceptible to rust.
 
The contest plants (all in black pots, and after removal of supports like sticks and strings) had been lined up in a room where we were'nt allowed to look around before the jury had made their choice about the winning plants.
In most cases the plants are outside before examination, but now the weather was too miserable; after a beautiful summer, autumn has come in with all its violence.
While the visitors were drinking coffee or tea with a piece of cake, the fuchsias were judged by the jury, Mr. and Mrs. Brouwer who have a flowershop at Nieuwehorne (adjacent village to Oudehorne).

   
The company drinking coffee. In the front of the room chairwoman Rimkje Klijnstra, and jury member Mrs. Brouwer with the examination results.

Apart from the floralia fuchsias, there were various contributions for the free contest, not only fuchsias but also e.g. a parrot plant (Impatiens niamniamensis), sulphur oxalis (Oxalis succulenta), a tuberous begonia and a variegated Pelargonium as well as a dito Abutilon.

Left: sulphur oxalis
(Oxalis succulenta), right: parrot plant (Impatiens niamniamensis)


 
Left: Fuchsias 'Henkelly's Chloris' (1), 'Daisy Bell' (2) and 'Huntsman' (3). - Right: Winners H. Altena (3), H. Jager (1) and W. Couperus (2).

In the free contest, the prizes were also given to three fuchsias, nevertheless.
Really spectacular was the plant winning the first prize, this one really surmounted all the others head and shoulders. A man-size fuchsia standard, not only a stem with a crown of leaves and flowers, but growing and flowering all-over. A fairly new cultivar, 'Henkelly's Chloris', with classic-shaped fuchsia flowers with light-pink sepals and single aubergine petals.
This plant belonged to Henk Jager from Wolvega, who pulled it after him on a small cart towards his car afterwards, a comical sight. The plant was about his own height.
The 2nd and 3rd prizes in the free contest were rather big trailers, a 'Daisy Bell' of Wytske Couperus, winning the 2nd prize with this one, and she also was the 1st prize winner in the floralia contest; the 3rd was a 'Huntsman', of Mr. H. Altena from Suameer.
To my regret nowhere on the internet I could find a picture of this fuchsia. There was a plant named 'Huntsman', but it had a purple corolla instead of the pink one in the official cultivar list which is also supposed to be the one of Mr. Altena. This fuchsia wasn't very common, according to its owner.

The prizes for the floralia plant
Fuchsia paniculata ssp. mixensis went to:
  1. Wytske Couperus from Gytsjerk;
  2. Familie J. Dusselaar from Berlikum (not present);
  3. Geert van der Schaaf from Burgum.
 
l: prize-winning specimens of
Fuchsia paniculata ssp. mixensis;   r: Wytske Couperus (1st prize) and Geert van der Schaaf (3rd prize).
The happy winners posed a while with their beauties, some photos were taken; this being done, the company in the room turned to the next part of this meeting: a delicious Chinese meal, being served in big dishes in the front of the room, where everybody could walk by to pick his favourite things.
 
It was a very cosy dinner where we could enjoy the lovely food and have a chat with our table companions.
As a dessert there was an icecream.

At about half past 6 it was time to go home, into the rain again. Although it was about dry when we left, during the drive the wipers had to do their best full-speed when we were moving north. We were glad we came home safe at last.

Below another two pictures, of Henk Jager with his giant fuchsia, which had to be taken home too.
These photos are a bit out of focus, due to the abominable light conditions.
 


Nederlandse tekst     

fuchsia-index fuchsiavaria home