fuchsia-varia fuchsia index homepage          

Najaarsvergadering 1999 in Beetsterzwaag

Op 23 oktober j.l. ben ik voor het eerst naar een vergadering van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden geweest - rijkelijk laat, want ik ben al lid sinds augustus 1996.
Het was een lokale vergadering van de Afdeling Friesland, in Beetsterzwaag. Niet te ver weg om eens te proberen.
Er waren heel wat mensen, de zaal zat vol - ruim 100, schat ik. Wel waren de meesten nogal op leeftijd - waarschijnlijk voelen jongere fuchsia-hobbyisten minder behoefte om bij zo'n vereniging te gaan.
Ik was zelf ook al 8 jaar met de hobby bezig, toen ik tijdens een fuchsiatentoonstelling in Oranjewoud tot het besluit kwam om toch maar lid te worden.
Vrees om in een elitaire club te geraken van mensen die elkaar voornamelijk opzochten om op te scheppen over hun prachtige tuin en hun enorme verscheidenheid aan planten, weerhield me jarenlang. Behoudens een enkele uitzondering valt dat echter wel mee.
De vergaderingen spelen zich niet naast mijn deur af, dus ik kwam er nooit, maar het werd me aanbevolen door een hobbyist die ik deze zomer ontmoette.

Bij aankomst troffen we een drukte van belang, sommige mensen kwamen met een exemplaar van 'Pink Fantasia' aanslepen dat ze vanaf het voorjaar uit een stekje hadden opgekweekt, en iedereen zette zijn naam op een presentielijst. Daar stond op tafel al een vaasje klaar met stekken - niet eens van fuchsia's, maar van geraniums en begonia's die iemand had laten bewortelen en kennelijk wel wou missen. Ik ben niet zo geneigd tot de aanschaf van een begonia vlak voor de winter, maar deze zag er op een foto heel mooi uit - dus ik nam een stekje mee.
Eenmaal aan een tafeltje gezeten met enige anderen, kreeg ik meteen alweer een aanbod - passieflorastekken, nog te bewortelen. Vooruit maar, neem maar mee.

De voorzitter opende de vergadering - de gebruikelijke agendapunten die op elke vergadering over wat voor onderwerp ook altijd ter tafel komen, passeerden de revue.
Er was nog enige discussie over de datum van een tentoonstelling die in 2001 pas gehouden zal worden - of die nu in juli of augustus het beste tot zijn recht zou komen. Mijn mening was, in augustus - eigenlijk bloeien in juli de meeste fuchsia's nog niet optimaal, maar mensen met kassen hebben ze altijd wel wat eerder aan de praat.
De Pink Fantasia's werden besproken - er werd een prijs (een mooie plant, geen fuchsia) gegeven aan de winnaar, en ook was er een poedelprijs voor de slechtste plant, die nog wel hier en daar een bloemetje had maar al zijn blad was verloren...
In de pauze werd er een snoeidemonstratie gegeven. Er kwamen een paar verschillende fuchsia's, meest hangers, tevoorschijn - sommige nog heel mooi - "zonde om af te snoeien", werd er geroepen.

Weldra werden de takken geknipt van een fuchsia die Johanna Nap heette en iets aubergine-achtigs had in de bloemen, die vrijwel uitgebloeid waren.
"Johanna Nap? Die is deze week juist overleden!" zei iemand toen de naam genoemd werd. De snoeister schrok van de mededeling, want ze kende degene, wier naam aan de fuchsia was gegeven in 1996; met trillende handen snoeide ze verder. Wie de overledene was, is mij niet duidelijk geworden; ze was in ieder geval bij de vereniging betrokken.

Zowel op de gang als in de zaal werd gesnoeid - er gingen een stuk of acht planten onder het mes, veel nieuws was er voor mij niet bij, en ook de anderen zagen er niet echt als beginners uit, voor wie deze demonstratie eigenlijk bedoeld was. Een goede raad was wel, de takken van een hanger nog even buiten de pot te snoeien zodat de nieuwe takken ook weer vrij konden hangen het volgende seizoen.

De meest opvallende plant vond ik 'Zulu King', een bekende van het Internet. Boordevol vrij kleine, smalle donkerpaarse bloemen aan lange takken met dichtopeenstaande kransen van drie smalle puntige bladeren - deze plant leek werkelijk te mooi om nu al te snoeien. Na de pauze bleken verscheidene mensen zo'n tak met bloemen op hun tafel te hebben liggen.

Na de pauze hield Theo Jeukens, die behalve eigenaar van een kwekerij in Ambt Delden met vnl. fuchsia's ook nog leraar op de Middelbare Tuinbouwschool in Nijmegen is, een interessant verhaal over de ziekten en plagen die zoal optreden bij planten in het algemeen, en fuchsia's in het bijzonder.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt de laatste jaren door de overheid erg teruggedrongen, hoewel het niet altijd een voordeel is omdat sommige plagen dan toch de baas blijven. Voor de kwekers is het steeds weer spannend, welke middelen verboden zullen worden, en er is zeer strenge controle op, met hoge boetes van duizenden guldens bij overtreding.
Nieuw was voor mij, dat de meeste bestrijdingsmiddelen, eenmaal opgelost in water, slechts enkele dagen werkzaam blijven, zodat het vantevoren bereiden van het mengsel af te raden is en het bewaren van resten nogal nutteloos. De positieve kant is, dat die resten meestal ook gewoon weggespoeld kunnen worden zonder al teveel schade voor het milieu.
Ik had een zak vol stekken bij me toen de vergadering was afgelopen - met de snoeisels van verschillende fuchsia's, o.a. 'White Galore' en 'Jack Acland' (resp. wit en zuurstokrose) en natuurlijk 'Zulu King' viel het te proberen of er stekken van te maken waren - ook al was 't niet de ideale tijd van het jaar.

De meest interessante plant echter was een heel nieuwe, pas gekeurde exotische fuchsia die door de voorzitter Jan de Boer (bekend veredelaar, heeft tientallen fuchsia's in de wereld gebracht) was gekweekt. Toevallig had ik hem al gezien voordat ik de auto uit was bij aankomst.
Mijn eerste indruk was: Een Fuchsia excorticata uit Nieuw Zeeland! Maar nee, het bleek geen botanische fuchsia te zijn die misschien al bestond voor de mensheid op de wereld verscheen, maar juist een heel nieuwe.
Hij bleek van o.a. F. procumbens af te stammen, en dat was bij nadere beschouwing ook wel te zien aan het vrij dunne, bruinachtig getinte blad, soms rond, hoewel meestal langwerpiger en op een punt uitlopend. De bloemen waren bruinachtig paars met groen, niet echt opvallend maar wel heel apart, met omhoogwijzende kelk- en kroonpuntjes.
'Straat Cook' heette hij, en ik mocht er zowaar een klein stekje van meenemen, wat ik hiernaast heb afgebeeld. Of het lukt om het op te kweken, is twijfelachtig, want het seizoen is er niet echt naar en de stek bleek heel snel bladeren te laten vallen, vooral bij aanraking. Er is nog een fuchsia die dat doet: 'Leonhart von Fuchs'. Een echte kruidje-roer-me-niet....


     

Autumn-meeting 1999 at Beetsterzwaag

On Oct. 23rd last, I visited a meeting of the Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden (the Dutch Fuchsia Society) for the first time - which is late, for I've been a member of the Society for more than 3 years.
It was a local meeting of the Friesland Department, at the village of Beetsterzwaag. Not too far to have a try.
There were quite a lot of people, just over a hundred I guess, most of them over 55 years old; I suppose most of the younger fuchsia hobbyists, who certainly exist here, don't feel any need to join a society.
I had practised my hobby for 8 years already also, when I decided to membership - at a big fuchsia exposition at Oranjewoud (also a Friesian village).
But the meetings are not really nextdoor so I didn't bother to go there up till now - but a fellow-fuchsialover I met last summer recommended them to me.

When entering the building where the meeting took place we saw a lot of people streaming into it, some carrying a 'Pink Fantasia' plant of which they had received a cutting at the meeting last spring.
Everybody signed a visitors' list, and on that table there was a vase with some cuttings of begonias and geraniums, which somebody had brought to rooting and liked to share out to other people.
I'm not so keen on getting a begonia by the end of the year, but this one looked very pretty in a picture - so I took one of the cuttings.
Once I sat at a table with some other people, I immediately got another offer - passionflower cuttings, still to be rooted. Alright, I took them with me.

The president opened the meeting - the usual agenda points that are mentioned at every meeting about whatever subject, came across.
There was some discussion about the date of an exhibition which won't be held before 2001 - whether July or August would be the most proper time to have a fuchsia show. In my opinion it should be August - in July most fuchsias haven't yet fully developed, is my experience, but people with greenhouses indeed have them in flower earlier.
The 'Pink Fantasia' plants were discussed - the winner got a beautiful plant (not a fuchsia) and there was a small prize too for the booby-plant, which still had a flower here and there, but it had already lost all its leaves...

During the break a pruning demonstration was given. Some different fuchsias, most of them trailing, were brought to light - some of them still very beautiful with an abundance of flowers. "What a pity!" somebody exclaimed.

Soon after that branches were cut off and fell on the table. The first plant getting the treatment was named 'Johanna Nap'; its flowers, most of them faded already, had a touch of aubergine.
"Johanna Nap? She died earlier this week!" someone said when the name was mentioned. The woman pruning the plant was shocked at this communication, for she had known the one whose name had been given to the fuchsia in 1996; she pruned on with trembling hands. Who the deceased had been, didn't become clear to me; at least she had connections with the Society.

Both in the corridor and in the hall where the meeting was held plants were pruned - about eight, I believe, but it didn't contain much news for me, and most of the people present didn't exactly look as beginners, for whom this demonstration was really meant.
Some good advice, however, was to prune the branches of a trailing plant just outside the flowerpot, in order to allow the new ones of next year to hang free.

The most significant plant I thought 'Zulu King', well-known from the Internet. Crammed with rather small, slender darkpurple flowers on long branches with verticils of 3 pointed leaves close together - this plant really looked too beautiful to be pruned already. After the break various people proved to have some of its flowers on their tables.

Further there was an interesting story about pests and diseases on plants in general, and especially on fuchsias, by Theo Jeukens, who owns a nursery in Ambt Delden with mainly fuchsias, but he also is a teacher at the Horticultural School in Nijmegen.
During the last years the use of chemicals has been controlled severely by the authorities, which isn't always an advantage because sometimes the pests or diseases can't be controlled properly anymore. For growers it is the question every year, what chemicals will be forbidden, and inspection is very severe - fines are very high, amount to thousands of guilders, when the wrong kind of chemicals are found in a nursery.
It was new to me that most chemicals, once diluted in water, lose there power after a few days, so that preparing them in advance is not to be recommended, and the keeping of left-overs rather useless. The positive side is, that these left-overs as a rule don't do much harm to the environment when disposed of.

I had a bag full of plant parts with me when the meeting was over - with the prunings of a couple of fuchsias, a.o. 'White Galore' and 'Jack Acland' (white and near-magenta, resp.) and of course 'Zulu King', I could have a try to make viable cuttings - though it wasn't exactly the most suitable time of the year.

The most interesting plant, however, was a newly examinated exotic fuchsia that had been raised by the president, mr. Jan de Boer (who is well-known here for "making" new fuchsia cultivars, he has brought quite a few new fuchsias to the world). I had seen the plant already before I left the car when arriving at the meeting. From his car the plant was brought to that of a friend, and when I saw it passing by my first thought was: "A Fuchsia excorticata from New Zealand!"
But no, it proved not to be a species that already existed before mankind, but a brand-new one. It proved to be a descendant from F. procumbens, that very modest little creeper with its tiny lantern-flowers and round leaves. The new cultivar's leaves looked a bit like those of procumbens, thin with a tender structure, but bigger and of variable shape, sometimes also round, but mostly pointed. Its flowers were not very big but they were really special - not the colours one expects with a fuchsia, somewhat brownish purple with green sepals, that tipped upwards, just like the purplish corolla, which meant a peculiar shape.
'Straat Cook' was its name and I was allowed to take a small cutting, of which the scan is to be seen here.
If I'll succeed in growing a plant from it, is not so sure - it's not really the best season of the year and the cutting lost most of its leaves once I had arrived home. They seemed to be dropped immediately when touched. I know another fuchsia with that awkward quality: 'Leonhart von Fuchs'. A real touch-me-not...


fuchsia-talk fuchsia index homepage