fuchsia-index fuchsia-varia home          English text

Nieuwjaarsreceptie 2005


De Nieuwjaarsreceptie van de Friese regio van de NKvF (Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden) vond op zaterdagmiddag 15 januari 2005 plaats in dorpshuis 'De Buorskip'  te Beetsterzwaag.
Vaak wordt op deze receptie, waarbij men uiteraard elkaar het beste voor het komende jaar toewenst, een wedstrijd gehouden.
Deze keer met de inzet : "Wie maakt de mooiste naam-button?"


Eigenlijk is het al jaren de bedoeling, dat de leden een kaartje dragen met hun naam, maar hier is nooit algemeen gehoor aan gegeven, men vergeet de kaartjes op te spelden. Nu werd men dus gestimuleerd om een creatief ontwerp te bedenken, dat meer indruk zou maken en dus minder gauw vergeten zou worden...

Hierboven de ingebrachte buttons. Uiteraard had niet iedereen er eentje meegenomen.

   
De prijsuitreiking door onze voorzitter Jan de Boer. Links de 3de prijs voor Mw. T. Diever, die voor haar man en haarzelf een paar geborduurde buttons had gemaakt.
Rechts de 1ste prijs voor Mw. W. Couperus, die van zwart rubber twee fuchsia's had geknipt met de namen van haar man en haarzelf.
Van de 2de prijs hier geen foto. Deze was officieel gewonnen door Mw. K. Dusselaar, maar eigenlijk ook niet, want haar button was door Mw. A. Faber gemaakt, en zij gaf deze dan ook de oorkonde.

Enige buttons, waaronder de drie winnende ontwerpen (zie bovengenoemde namen).

       
Voor de serveersters Anna en Durkje ieder een roos als dank voor hun optreden als jury.
Daarnaast: oorkonde voor de 2de prijs. De drie oorkonden zagen er eender uit.


Na de prijsuitreiking een hapje, een slokje en nog even praten.
Het was een gezellige bijeenkomst, waarna men bij mooi weer huiswaarts keerde.

Toen we weer uit Beetsterzwaag wegreden zagen we deze schitterende zonsondergang.
fuchsia-index fuchsiavaria home

Nederlandse tekst     

New Year Reception 2005The New Year Reception of the Friesian Branch of the NKvF (Dutch Fuchsia Society) took place on Saturday 15 January 2005, in the community centre of Beetsterzwaag, called  'De Buorskip'.
Of course this meeting is meant to wish eachother the best for the coming year,
but as a rule there is also a competition of some sort.
This time the theme was :
"Who can make the best name-button?"


In fact, already years ago the members were advised to wear a name-badge at the meetings, but hardly anybody did, people always forget about it. At this occasion we were stimulated to create something more impressive, so that it might work out better in the future...

Above the buttons that were brought in. Of course not everybody had made one.

   
Our chairman Jan de Boer gives out the prizes. Left the 3rd prize for Mrs. T. Diever, who had embroidered two fuchsia-buttons, for her husband and herself.
Right the 1st prize for Mrs. W. Couperus, who also made two buttons, of black rubber in the shape of fuchsias.
Of the 2nd prize no photo. This one was won officially by Mrs. K. Dusselaar, but not really because her button had been made by Mrs. A. Faber, to whom she handed the document.

Some buttons, among which the three winners (see names mentioned above).

       
The waitresses Anna and Durkje each received a rose for their acting as jury.
On the right: the document for the 2nd prize. The design of all three documents was the same.


A bite to eat and something to drink after the prizes had been presented.
It had been a cosy afternoon, and the weather was fine when we went home.

When we left Beetsterzwaag we saw the sun go down in a splendid way
fuchsia-index fuchsia-talk home