fuchsia-index fuchsia-varia home          English text

Voorjaarsvergadering 2010

Op zaterdagmiddag 20 maart 2010 was Voorjaarsvergadering van de Friese regio van de NKvF (Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden) in dorpshuis 'De Buorskip'  te Beetsterzwaag.
Behalve de gebruikelijke dingen die er te bespreken waren, zoals open tuinen, een stekkenruildag die nu in "nieuwe stijl" een groenmarkt zou worden, een busreisje in de zomer en de Floralia-plantkeuring in de nazomer, was er ook een huldiging van enige mensen die al 25 jaar lid van onze regio waren. Drie van hen waren aanwezig, zij kregen een speldje en een bloemetje, de overige twee, dhr. D. van Assen en mevr. T. Witvoet, waren er niet.


Hierboven krijgt mevr. T. Luchtenveld een speldje op van voorzitter Mattie de Leeuw,
en op de foto hieronder neemt mevr. W.D. Wijnstok een bakje witte violen in ontvangst.
Achter haar staat dhr. G. van der Schaaf, die ook gehuldigd werd voor 25 jaar lidmaatschap.De Floralia-plant was deze keer een onbekende - fuchsia 'Dana Könning'.
Er stonden stekken klaar van verschillend formaat, men mocht wel zelf uitzoeken - sommigen gaven de voorkeur aan een klein gedrongen plantje, anderen kozen een iets forser maar ook meer doorgeschoten exemplaar, dat meteen getopt moest worden.
Ik koos zelf voor het laatste, om dadelijk nog wat stek te kunnen nemen.
Het was uitzonderlijk dat één van de stekken al een open bloem droeg. Weliswaar iets beschadigd tijdens het vervoer, maar zo kon men toch alvast een indruk krijgen hoe de plant straks gaat bloeien. Hieronder een paar foto's.
     
Hoewel men een indruk krijgt van de bloem, staat de buis er helaas niet op - vrij slank en ongeveer even lang als de kroon.


Hierboven de bloem van onderen, aangezien het een hangende bloem betreft.
Dit voortijdige exemplaar is min of meer enkel, maar normaliter horen de bloemen dubbel te zijn.
In de cultivarlijst van de NKvF was de naam van de plant niet terug te vinden, maar het blijkt een heel nieuwe te zijn, gekeurd in 2009. Er staat een foto van op de NKvF-site bij de keuringen van vorig jaar.


Voor de vergadering begon en in de pauze kon men ook nu weer stekken kopen.        
Dit was de tweede keer dat de firma Lokhorst uit Gieten deze stekken bracht.            


Zoals meestal was er een diashow na het "officiële gedeelte" van de vergadering.
Dit was er eentje in 3D van dhr. Menzinga die hier enige jaren geleden ook zo'n presentatie gaf. Men kreeg er een speciale bril voor uitgereikt, waardoor weliswaar het beeld wat donkerder werd, maar het waren prachtige foto's met veel diepte, van diverse onderwerpen maar vooral veel bloemen. De laatste was een fuchsiabloem waarvan de stamper wel een meter de zaal in leek te steken.
Het was een gezellige bijeenkomst, waarna men bij droog weer naar huis ging; het was over het algemeen geen mooi weer deze dag, erg buiïg.


De zon kijkt even door een gat in de laaghangende wolken, die een landschap in de lucht lijken te vormen.


fuchsia-index fuchsiavaria home

Nederlandse tekst     

Spring-meeting 2010

On Saturday-afternoon 20 March 2010 we had our spring-meeting of the Frisian Branch of the NKvF (the Dutch Fuchsia Society) in the community center of Beetsterzwaag, "De Buorskip."
In addition to the usual things to be discussed, like open gardens, a "green market" in spring, a bustrip in summer and the Floralia-plant examination in late summer, five people were honoured for 25 years of membership of our Branch of the Society. To celebrate this they got a badge and a pot of flowers, that is to say three of them, two others were not present.


In the above picture, mrs. T. Luchtenveld gets her badge from our chairwoman Mattie de Leeuw,
below mrs. W.D. Wijnstok holds a pot of white pansies she just received.
Mr. G. van der Schaaf, behind her, is the third one who has been a member for 25 years.The Floralia-plant this time was unknown to us - fuchsia 'Dana Könning'.
The cuttings varied much in size, there were small short-stemmed ones and bigger ones with long internodes, we were allowed to make our choice - some preferred a small plant but I preferred a taller one, to take some extra cuttings myself.
It was exceptional that one of the cuttings already bore a fully open flower. It had been damaged a bit during transport, nevertheless we could get an impression of this plant's bloom, shown in the pictures below.
     
Although one can see what the flower is like, the tube isn't visible because of the overhanging leaf -
it is rather slim and about as long as the corolla.


Above the flower's inside. This early flower is more or less single, but in fact it should be double.
In the cultivar list of the Dutch Fuchsia Society (NKvF) the name of the plant was not to be found,
but it proved to be a brand-new one, examined in 2009.
There's a picture of it on the website of the NKvF, at last year's examinations.


Before the meeting began, and during the break, we could buy some cuttings.
It was the second time the firm of Lokhorst at Gieten brought these.        


As usual, there was a diashow after the 'official part' of the meeting. This time a 3D-show by mr. Menzinga who did this once before a few years ago. We got special glasses to see the pictures properly in 3D, which caused some reduction in light. However, the photos were beautiful with a lot of depth, showing several subjects but mostly flowers. The last picture was of a huge fuchsia sticking out its pistil about a metre into the room.
It was a cosy meeting, and fortunately we could go home in dry weather; in general, this wasn't a very nice day, with many showers.


The sun peeps through a hole in the low and raggy clouds, which seem to form a landscape in the air.

fuchsia-index fuchsia-talk home