fuchsia-index fuchsia-varia home          English text

Voorjaarsvergadering 2013

Op zaterdagmiddag 16 maart 2013 was er Voorjaarsvergadering van de Friese regio van de NKvF (Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden) in dorpshuis 'De Buorskip'  te Beetsterzwaag.
Bij binnenkomst was het behoorlijk donker in de hal. Het gebouw is ook recentelijk gerenoveerd en wat anders ingedeeld; in de sinds kort ommuurde garderobe moest men op de tast z'n jas ophangen, en wat nog moeilijker was: na afloop ook weer op de tast terugvinden.
Eén en ander misschien om elektriciteit te sparen, want er waren wel lichtpunten maar die brandden niet, en voor bezoekers was nergens een schakelaar te vinden.
Onze vertrouwde grote zaal waar iedereen altijd makkelijk een plekje vindt aan één van de vele tafeltjes was deze keer evenmin beschikbaar als bij de Najaarsvergadering 2012; onduidelijk waarom, maar duidelijk is wel dat men tegenwoordig moet wennen aan steeds minder van alles, dus ook ruimte en gerief. De zaalhuur in De Buorskip schijnt ook niet goedkoop te zijn.Toen de kleinere zaal met halfronde serre waar we terecht konden (overigens wel mooier dan het zaaltje bij de najaarsvergadering) helemaal vol mensen zat, en iedereen een kopje koffie of thee met cake had gekregen, opende voorzitter Rimkje Klijnstra rond 13.30 uur de vergadering.

   

Mw. Iepie Rauwerda werd gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap. Ze had eigenlijk een insigne opgespeld moeten krijgen maar dit houdt ze nog tegoed; ze kreeg nu een orchidee aangeboden en een aardig 3-D fotoschilderijtje met een fuchsia, en hield zelf nog een heel verhaal over haar - eigenlijk alleen maar goede - ervaringen bij de Fuchsiavereniging. Hoewel ze zelf weinig fuchsia's meer heeft (ze woont in een verzorgingsflat), voelt ze zich nog steeds zeer bij de club betrokken, ze heeft vroeger ook wel in het bestuur gezeten – ja, ze was zelfs één van de oprichters van de afdeling regio Friesland.
Mattie de Leeuw, al afgetreden als voorzitter op de vorige voorjaarsvergadering (opgevolgd door Rimkje Klijnstra), trad nu ook af als bestuurslid. Voorzitter Rimkje bedankte haar, ze kreeg een mooie plant, en de wens dat ze nog lang lid van de vereniging mocht blijven, zij het aan de andere kant van de bestuurstafel.
Het bestuur van onze regio, dat is nu een probleem op zich; er meldde zich nog niemand om de lege plaats in te nemen, die Mattie de Leeuw achterlaat na vele jaren in het bestuur, met o.a. 5 jaar voorzitterschap (2007-2012). Het valt niet te ontkennen dat onze vereniging een vergrijzende club is, waarvan ook lang niet iedereen (meer) de energie en de mogelijkheden heeft om deel uit te maken van een bestuur.

Na het officiële gedeelte met het vorig jaar batige saldo op de rekening dankzij de geslaagde fuchsiashow "In Oosterse sferen" in augustus 2012, en o.a. een discussie over busreisje-wel-of-niet en waar-dan-heen, en de rondvraag – iemand vroeg hoeveel leden de regio Friesland telt, dat waren er ongeveer honderd – kwam de interessante lezing van dhr. Gerard Rosema aan de orde, "De geschiedenis van het veredelen van fuchsia's".
Eerder had dhr. Jan de Boer, nu ook aanwezig, en tot 2004 onze oud-voorzitter, in 2006 al een verhaal gehouden over fuchsiaveredeling, maar nu kwamen er weer andere aspecten aan bod zoals chromosomen. Een fenomeen waar tegenwoordig veel over te doen is en niet alleen bij planten - waardoor hierover ook steeds meer begrip en bekendheid onder de mensen is ontstaan.

     

Gerard Rosema had een paar planten bij zich die hij door kruising van botanische soorten had verkregen - en liet ook een serie dia's zien als interessante toevoeging aan zijn verhaal. Dhr. Rosema, botanicus die in Wageningen heeft gestudeerd, heeft zelf geen fuchsia-cultivars op zijn naam staan, het gaat hem meer om het onderzoeken van kruisingsmogelijkheden. Het aantal chromosomen in een plant bepaalt of er goed mee te kruisen valt en soms wordt dit kunstmatig een handje geholpen, door een stofje (het giftige colchicine, gewonnen uit Herfsttijloos, Colchicum autumnale) op de groeipunten te druppelen zodat het aantal chromosomen verdubbelt bij species die maar 22 chromosomen hebben. Die met 44 kruisen beter en vormen grotere bloemen bovendien. Sommige species hebben dit dubbele aantal al van nature.

     

In de pauze waren er weer stekken te koop van de firma Lokhorst uit Gieten, maar ook deze waren amper te zien in het schemerdonker van de hal van de Buorskip. Toch werden er nog wel enige zaken gedaan, er zijn altijd mensen die zelfs een blind gokje wagen.
Wat men ook in de pauze kon doen, was de door dhr. Rosema meegebrachte bakjes met zaadjes, pas-ontkiemde fuchsiaplantjes en bloemen van bijzondere botanische fuchsia's bewonderen. Voor een leek als ik een unieke gelegenheid om deze eens in werkelijkheid te zien en te fotograferen. Eindelijk eens een bloem van Fuchsia excorticata in werkelijkheid gezien!


Na de pauze zette dhr. Rosema zijn betoog voort, en had nog wel veel meer kunnen vertellen, maar de tijd was beperkt. Voorzitter Rimkje Klijnstra bedankte hem, en overhandigde hem een mand met Friese lekkernijen.


Daarna kwam het laatste deel van deze bijeenkomst, de verloting van vooral aardige bakjes met plantjes, o.a. viooltjes, ten bate van de clubkas.

Het was een gezellige en interessante middag. Tenslotte kreeg iedereen weer een Floraliastekje mee - deze keer een botanische soort, Fuchsia paniculata. Een originele plant van een type dat lang niet iedereen heeft, en een veilige keuze, want deze is ongevoelig voor roest, waar sommige leden vorig jaar zoveel ellende mee beleefden bij de stek van 'Celia Smedley'...


fuchsia-index fuchsiavaria home

Nederlandse tekst     

Spring-meeting 2013

On Saturday-afternoon 16 March 2013 we had our spring-meeting of the Frisian Branch of the NKvF (the Dutch Fuchsia Society) in the community center of Beetsterzwaag, "De Buorskip."
When entering the hallway we found it very dark this time. The building has been renovated recently, and its lay-out has changed; in the newly-walled cloakroom we had to hang up our coats by touch, and even more difficult: find them back by touch again when leaving!
Perhaps so to save electricity; there were some lamps but not in use, and for visitors it wasn't possible to find a switch.
Our familiar hall where everybody easily can find a seat at one of the many tables wasn't available either this time, just like at the Autumn-meeting of 2012; unknown why, but it is clear that these days one has to get used to less of everything, also less room and convenience. Renting a room in
De Buorskip really doesn't seem to be cheap nowadays, and our Fuchsia Society loses more and more members.When the smaller hall with a half-round sun room where we could sit down (at least a better place than the small room at the Autumn meeting) was full-up with people, and everybody had a cup of coffee or tea with a piece of cake, our chairwoman Rimkje Klijnstra opened the meeting at about 13.30.

   

Mrs. Iepie Rauwerda was celebrated for 40 years' membership. She should have received a badge, but will get this later; now she got a beautiful orchid and a 3-D fuchsia picture in a frame, and additionally she told us about her happy history at the Fuchsia Society.
Although her time of having a lot of fuchsias lies behind her (she lives in a retirement home), she still feels very much connected with the Society. Formerly she had a seat in the committee herself - she was indeed one of the initiators of the Frisian branch of the Society.
Mattie de Leeuw, already resigned as chairwoman at the former Spring meeting (succeeded by Rimkje Klijnstra), now also resigned as member of the committee. Chairwoman Rimkje thanked her, she got a beautiful plant, and the wish that se should stay a member of the Society for a long time yet, be it on the other side of the committee table.
Our branch's committee is confronted with a problem at the moment; nobody offered to take the empty seat yet, left by Mattie de Leeuw after many years, with a.o. 5 years' chairwomanship (2007-2012). It can't be denied that we have an ageing Society, and by far not everybody has (longer) the energy and possibilities to take part in a committee of any kind.

After the formal part of the meeting, with a credit balance last year we owed to the successful fuchsia show "In Oriental spheres", August 2012, and further a.o. a discussion about having a bus trip yes-or-no and if so, where-to-go, and a few questions - someone asked how many members the Friesian Branch has nowadays: about a hundred - Mr. Gerard Rosema's interesting lecture on "History of crossing fuchsias" followed.
In 2006 Mr. Jan de Boer, our chairman till 2004 and now also present, had already given a lecture on this subject, but new and different aspects were emphasized this time, like
chromosomes. A phenomenon people hear and learn a lot about these days, and not only in relation to plants.

     

Gerard Rosema had brought a few plants he'd got by crossing botanical species, and a series of interesting slides in addition to his story. Mr. Rosema, botanician having studied at Wageningen UR (University & Research centre), has no registrated fuchsia cultivars of his own; his emphasis lies on research of crossing possibilities.
The amount of chromosomes in a plant is crucial to make good crossings, sometimes it is doubled artificially by dripping the very toxic chemical
colchicine, extracted from the Autumn crocus (Colchicum autumnale), on the growing points of fuchsias. Species with 22 chromosomes get 44 instead, and make better crossings and bigger flowers. Some species have 44 chromosomes by themselves already.

     

During the break there were rooted fuchsia cuttings for sale from the firm of Lokhorst at Gieten, but one could hardly distinguish them in the deep twilight of
De Buorskip's hallway. It was a gamble, yet they did some business.
Another possibility to spend the break was to have a look in the small containers with Mr. Rosema's newly sown fuchsias in various stages, and also some flowers taken from exotic species. Non-professionals like me don't have the opportunity every day to admire flowers of e.g.
Fuchsia juntasensis or Fuchsia excorticata, let alone to take pictures of them!


After the break Mr. Rosema continued his lecture, and could have told us even a lot more, but time was limited.
Chairwoman Rimkje Klijnstra thanked him, and presented to him a basket with Frisian delicacies.


Last point on the agenda was the lottery, with several prizes, mainly nice container plants like pansies, for financial support of the society.

It was a pleasant and interesting afternoon.
When going home, everybody received the yearly Floralia cutting - which was a botanical species this time,
Fuchsia paniculata. An original plant of a type not many members had, and a safe choice, because this one is not susceptible to rust, which caused a lot of misery to some members (including me!) with last year's cutting of 'Celia Smedley'...fuchsia-index fuchsia-talk home