Veldlathyrus - Meadow vetchling (Lathyrus pratensis - Papilionaceae)

De veldlathyrus is een plant die langs wegkanten groeit, tussen hoog gras en andere wilde planten, waaraan hij zich vasthoudt met de hechtrankjes die aan elk blad (samengesteld, met slechts twee blaadjes) zitten. Deze zomer (juni 2002) heb ik deze plant op sommige plaatsen in vrij grote groepen aangetroffen, andere jaren zag ik er veel minder.
Er is op 't eerste gezicht veel overeenkomst met rolklaver (waarvan ook weer verschillende ondersoorten bestaan), maar deze heeft geen hechtrankjes, terwijl de bloemen in een krans staan.

Meadow vetchling grows along roads, among long grass and other wild plants, on which it attaches itself with the tendrils at the top of its compound leaves (containing 2 leaflets only).
During this summer (June 2002) I found the plant at some locations in rather large groups, while before I never saw so many.
At first sight, it looks pretty much like bird's trefoil (of which also different kinds exist), which doesn't have any tendrils, however, and the flowers grow in verticils.Hierboven: vergroting 2.5x
Above: enlargement 2.5x

   
Linksboven: vooraanzicht bloemen (4 x vergroot) - Rechtsboven: takje met knoppen ( ware grootte)
Above left: flowers, front (enlargement 4 x) - Above right: branch with young buds ( real size)


Knoppen (4 x vergroot); twee zwarte luizen (Aphis fabae) wandelen over de stengel
Buds (4 x enlarged); notice these two black aphids (Aphis fabae) on the stem


Bloemen van achteren (5 x vergroot) / Back of the flowers (enlargement 5 x)


Uitgebloeide bloemen, er verschijnen al peultjes. Zwarte luis heel duidelijk zichtbaar (5 x vergroot)
Fading flowers, pods already emerging; black aphids clearly visible (enlargement 5 x)


Peultje, 4x vergroot + ware grootte / Pod, 4x enlarged + real size


herbarium homepage