English text site details

29 februari 2020.
Vandaag de laatste stukjes domein die elders online stonden (http://members1.chello.nl/~jdeboer1/) naar het hoofddomein (en voortaan het enige domein) http://www.ideboda.nl/ verplaatst, omdat het voornoemde per 1 april 2020 zal worden opgeheven. Gelukkig biedt het hoofddomein nog een zee van ruimte, de zorg om iets ergens anders te moeten plaatsen bestaat al jaren niet meer.
Het gaat om de ziekten en plagen die planten (vnl. mijn fuchsia's) teisteren en de De Taal der Bloemen van de 64 Boldootkaarten.

11 oktober 2013.
Vandaag weer een verslag voltooid en geplaatst, van de jaarlijkse Floralia-fuchsiawedstrijd, dit jaar gehouden op 14 september.

18 maart 2013.
Sinds januari 2013 ben ik weer begonnen aan deze website te werken.
Door allerlei omstandigheden en drukte is er de afgelopen 3 jaar weinig van terechtgekomen, maar er zijn toch nog wel veel mooie foto's en info over planten die ik erop wil zetten.

4 november 2009.
Na bijna 10 jaar heb ik mijn homepage verplaatst naar een ander adres: http://www.ideboda.nl/.
Dit domein had ik al sinds 16 sept. 2005, maar gebruikte het totnogtoe niet als homepage, omdat dit enorm veel "omspijkeren" van de site zou vergen en er bovendien links op andere websites ongeldig zouden worden.
Toch heb ik nu de knoop doorgehakt omdat HCCnet te veel geld vraagt (een sprong van € 10 naar € 25) voor veel te weinig ruimte, slechts 25 MB. Tegelijkertijd had Vevida, de provider waar www.ideboda.nl gehost is, de ruimte juist zonder extra kosten opgerekt van 150 MB tot 2 GB. Daar kan ik dus even mee vooruit...
Als het allemaal een beetje meezit (gezondheid e.d.) gaan we er weer voor!

26 januari 2007.
Voor de verschillende onderwerpen op deze site zijn bijpassende icoontjes ontworpen.
Bij elke pagina is in de header van de broncode een extra regel ingevoerd, om het betreffende icoontje voor het adres te krijgen in de online-browser - dit heet een 'favicon', hebben we op het internet uitgevonden.
Zo ziet men als het goed is (vaak werkt 't nl. niet) boven deze pagina die over de website in het algemeen gaat, een miniatuurtje van het logo "Irene's website" op de homepage, en boven pagina's die specifiek over fuchsia's gaan staat bijv. een fuchsia'tje.
Ik heb wel de indruk dat deze betrekkelijke nieuwigheid nog wat in de kinderschoenen staat - dikwijls verschijnen de icoontjes nl. gewoon niet.  Bovendien bestaat er voor de regel die in de header van de html-pagina staat geen eenduidigheid, er zijn me wel 3 verschillende varianten onder ogen gekomen, die geen van alle garantie van verschijnen gaven, en de vierde variant is zelfs helemaal geen  regel - alleen een icoontje in de root van het domein dat 'favicon.ico' heet, dan verschijnt het -soms- vanzelf, maar vaker helemaal niet...

23 december 2006.
N.B. : E-mailadres niet meer aanklikbaar wegens spam -
Deze omslachtige maatregel is helaas noodzakelijk geworden.
Het kwaad rukt op, en wint misschien uiteindelijk ook wel, maar we blijven voorlopig strijdvaardig.

16 september 2005.
Weer andere locatie gehuurd voor HERBARIUM:
http://ideboda.nl/herbarium/index.html -
omdat de voorwaarden gunstiger waren dan bij het adres hieronder, dat ik 2 jaar geleden betrok.

23 september 2003.
Na een lange warme zomer eindelijk weer eens een update gemaakt.
Nieuwe locatie gehuurd voor HERBARIUM:
http://home.tiscali.nl/fuchsiaweb/herbarium/index.html

27 april 2003.
Vandaag eindelijk weer wat aan de site toegevoegd.
Vorige maand ziek geweest, deze maand veel buiten geweest dankzij het droge, zonnige weer.

17 maart 2003.
Een kleine update gemaakt vandaag. Ik ben ziek, heb griep. Er gaan rare geruchten over een "monstergriep" uit Azië. Moet maar afwachten hoe snel ik weer beter word.

22 augustus 2002.
De "BeSeen"-tellers op de pagina's "index.html" (homepage), "herbarium.html" (herbarium), en "1945.html" (boerderij Schagen, 1945) zijn vervangen door "Bravenet"-tellers.
Dit omdat de "BeSeen"-diensten worden gestopt per 26 augustus 2002.

4 augustus 2002.
Er zijn wat verbindingsproblemen met één van de adressen waar mijn website zich over uitstrekt.
De locatie http://www26.brinkster.com/ideboda/ laadt niet goed, de plaatjes verschijnen niet of slechts ten dele. Misschien moet ik op zoek naar nog een andere plek...
Tot voor kort liep alles prima, misschien is 't te wijten aan één van die Amerikaanse fraude-schandalen die tegenwoordig een groot deel van het nieuws uitmaken.

10 januari 2002.
De site is "verfraaid" met knoppen die naar de hoofdpagina's verwijzen, i.p.v. met tekstlinks.
Verder is er een algemene Fuchsia-pagina gekomen met duidelijke links naar diverse rubrieken.
De voormalige fuchsiapagina, Inleiding, is nu slechts één van de onderdelen daarvan.
Tenslotte is er een nieuwe rubriek toegevoegd:    Fuchsia Problemen

7 juni 2001.
Deze website, gemaakt op resolutie 800 x 600, is nu ook zo goed mogelijk aangepast aan 1024 x 768, hoewel er natuurlijk altijd "conflicten" blijven bestaan waardoor de lay-out van sommige bladzijden ook nu nog niet optimaal is. Maar het is zeker verbeterd bij wat het was.

17 februari 2001.
Het "Klavervier"-gedeelte wordt nu naar een ander adres verplaatst: http://members1.chello.nl/~jdeboer1/klavervier.html
Natuurlijk blijft de link op de homepage bestaan!

9 november 2000.
Door persoonlijke omstandigheden en computerproblemen komt er nu pas weer een "update".
Ik zal proberen, weer wat vaker wat toe te voegen.

18 juli 2000.
De tellers werken nog steeds niet goed. Van 1550 was de score op 17 juli ineens weer "gezakt" naar 1530... Als ik eens wat meer tijd heb, zal ik zien of ik weer een andere teller kan krijgen - dit is balen!

7 juli 2000.
De tellers op mijn site heb ik weer "gefixt". Ze waren op 3 juli weer bij het begin begonnen, maar door een truc heb ik ze weer goed gekregen. Dit was al de tweede "counter-break" - van oktober 1999 t/m maart 2000 had ik een teller van Fortune City die eind maart plotseling helemaal verdwenen was.
Ik stelde veel vertrouwen in "Beseen" - maar ook deze bleek niet onbreekbaar.
De aantallen hits die nu worden aangegeven (rond 1550 op de Homepage en ongeveer 200 bij HERBARIUM) zijn echter vrij nauwkeurig juist.

26 maart 2000.
Mijn homepage is recentelijk verhuisd naar een ander adres:
HCCnet, een "domain" dat is inbegrepen bij mijn internetabonnement, en dus bevatten de bladzijden geen "banners" meer met advertenties.

De voornaamste reden echter is, dat er nogal eens problemen waren bij het verzorgen van de website, omdat de gratis providers soms erg grillig zijn.
Zowel Fortune City als Xoom hebben al een paar maanden zeer slechte verbindingen bij het "uploaden", zodat met name wat grotere files er niet in te krijgen zijn.

Behalve op HCC-net plaats ik een deel van mijn website (HERBARIUM) op Tripod, weer een andere gratis server.
Of dit voldoet, zal de tijd leren.

Vragen of opmerkingen?

N.B. : E-mailadres niet meer aanklikbaar wegens spam !
Nederlandse tekst
site details

29 February 2020.
Today I put the last two parts of my website hosted somewhere else (http://members1.chello.nl/~jdeboer1/) on my general domain http://www.ideboda.nl/ because the former will be deleted by 1 April 2020. Fortunately my main domain is big enough to host these parts, it's no problem anymore to find room for anything.
These parts are Pests and Diseases in my plants, especially fuchsias, and the 64 cards of De Taal der Bloemen = The Language of the Flowers.

11 October 2013.
Today I completed a story about our yearly Floralia fuchsia contest, held on 14 September.

18 March 2013.
Since January 2013, I started to work on this website again.
Various circumstances, and a lot of work on other websites concerning our village, made it impossible for me to do much for my own during the last 3 years, but I still have a lot of pictures and info about plants worth publishing here.

4 November 2009.
After about 10 years I changed my homepage address, and moved to: http://www.ideboda.nl/.
I've already had this domain from 16 Sept. 2005, but didn't use it as homepage because this would require adapting the site a lot, and even worse: links on other websites would be disabled.
Yet I've made this decision now, because HCCnet asks far too much money (yearly fees suddenly jumped from € 10 to € 25) for a lousy 25 MB. At the same time, Vevida (the provider hosting www.ideboda.nl) enlarged webspace without rise in cost from 150 MB to 2 GB. So I can do a few things now...
Hoping for the best (concerning e.g. health), we'll go for it!

26 January 2007.
For each of the various subjects on this site a different icon has been developed.
On every page an extra-line has been added in the header of the html-source, to obtain the special icon before the address in the online-browser - they call this a 'favicon', we found out on the Internet.
Above this page concerning the website as a whole, you can see (in case it works, for often it doesn't!) a miniature of the logo "Irene's website" from the homepage, but at pages about fuchsias you can find a miniature-fuchsia, for example.
I get the impression this relative novelty is still in its infancy - often the icons just don't  appear. Moreover, the line in the header occurs in at least 3 different variations, none of which gives garantee for showing the icon, and the 4th variation is just no extra-line in the header at all - only an icon in the root of the domain called 'favicon.ico', turning up by itself occasionally, but more often not at all...

23 December 2006.
N.B. : E-mail address no longer clickable because of spam -
Alas, this inconvenient measure proved to be necessary.
The bad guys are advancing, and might win eventually, but for the time being we'll keep fighting back...

16 september 2005.
Found another location yet for HERBARIUM:
http://ideboda.nl/herbarium/index.html -
because conditions were more favourable than at the address below that I moved in 2 years ago.

23 September 2003.
After a long hot summer I finally made a new update.
New location for HERBARIUM:
http://home.tiscali.nl/fuchsiaweb/herbarium/index.html

27 April 2003.
At last I added something to this site again. Last month I was too ill, this month I've had little time because the weather was fine and I wanted to be outside.

17 March 2003.
Made a small update today. I'm ill, have a flu. There are bad rumours about a "monster-influenza" from Asia. I'll wait and see what will become of me.

22 August 2002.
The "BeSeen" counters on the pages "index.html" (homepage), "herbarium.html" (herbarium), en "1945.html" (farm at Schagen, 1945) have been replaced by "Bravenet" counters.
This because all "BeSeen" services will be shut down on August 26, 2002.

4 August 2002.
Some connection-problems occur with one of the addresses containing part of my website.
The URL http://www26.brinkster.com/ideboda/ doesn't load properly any more, pictures don't come up at all or only partly. I might have to look for another address...
It used to run very well, perhaps it's due to one of the present American economy scandals.

10 January 2002.
The site has been "smartened up" with buttons referring to the main pages, instead of plain textlinks.
Further a general Fuchsia-page has been created, clearly linking to various sections.
The former fuchsia-page, Introduction, has become just one of these.
Moreover, a new section has been added:    Fuchsia Pests and Diseases

7 June 2001.
This website, made at screen-res 800 x 600, has been modified as well as possible to res 1024 x 768 too, although there will always be "conflicts" causing the lay-out of some pages still not being ideal.
But certainly improvements have been made.

17 February 2001.
"Odd Plants" move to a different URL: http://members1.chello.nl/~jdeboer1/klavervier.html
Of course it's still linked to on the homepage!

9 November 2000.
Personal circumstances and computer problems caused a delay in updating my website. I'll try to update more frequently during the coming months.

18 July 2000.
Again my counters broke - my scores went down from 1550 to 1530 again. Once I'll have more time, I'll look for another counter-address...
Miserable this is.

7 July 2000.
I fixed the hit-counters on my site today.
They started suddenly at the beginning again on July 3rd, but with a trick I got them right.
This was already the second "counter-break" I got in a period of not even a year - from Oct 1999 till the end of March 2000 I used to have a Fortune City counter which totally vanished.
I thought I could put more trust in "Beseen" - but these ones too didn't turn out "break-proof".
The numbers shown now (around 1550 for the Homepage, and around 200 for HERBARIUM), however, are just about the right amount of hits at the moment.

26 March 2000.
I moved my homepage recently to a new address:
HCCnet, a "domain" included in my internet subscription, so these pages don't contain any more "banners" with adverts.

My main reason for this: quite often there prove to be problems in upkeeping my webpages, as these free providers sometimes are very fickle.
Both Fortune City and Xoom disappointed me, because uploading is very difficult at times. The last few months it's hardly been possible to send files to the site, for connections are lousy.

I still put part of my website (HERBARIUM) on another free server, Tripod, and only time will tell if this one's better...

for comments & questions -

N.B. : E-mail address no longer clickable because of spam !Nederlandse tekst