ziekten & plagen fuchsia-index homepage          


23-11-2006 :   Galmijt in Duitsland gesignaleerd (2006)   /   23-11-2006 :   Gall mite has reached Germany (2006)

Fuchsia galmijt - Aculops fuchsiae (fam. Eriophyidae)

Het zat er al jaren aan te komen, het kon gewoon niet uitblijven - de oversteek van de fuchsia-galmijt van Amerika naar Europa. En helaas, in de zomer van 2003 was het zover: in Bretagne (Frankrijk) is deze super-plaag met zekerheid vastgesteld.
In Fuchsiana, het verenigingsblad van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden, stond in het decembernummer op p. 199 in een artikel over de jaarlijkse bijeenkomst van Euro-fuchsia (sept. 2003) een min of meer terloopse opmerking dat mogelijk de galmijt in Frankrijk was gesignaleerd, maar dat er nog laboratoriumonderzoek moest worden gedaan om absolute zekerheid te krijgen.

Op een vrij nieuwe Franse website, Fuchsia Passion - helaas bleek deze website besmet met een computervirus (januari 2009), om welke reden de link van mijn pagina is verwijderd - las ik dit voorjaar (2004) dat 't echt raak was, met bevestigende foto's erbij.
Jammergenoeg is er geen Engelse vertaling bij dat artikel, die het voor veel meer mensen, ook Nederlanders, toegankelijk zou maken, maar een groot deel ervan bleek de Franse vertaling van een Engelse beschrijving van het diertje, die ik via Google heb weten te vinden, in PDF-formaat.
In de Fuchsiana van juni 2004 stond op p. 81 onder de vaste rubriek "Product of Holland" (CXXIII) van dhr. H.J. de Graaff, fuchsiakenner en -veredelaar, ook een ernstige waarschuwing tegen dit tot nogtoe onuitroeibaar ongedierte - met het dringende verzoek erbij, vooral geen fuchsiamateriaal uit Frankrijk of zelfs BelgiŽ naar Nederland te brengen - bijvoorbeeld na een vakantie, dat kan immers makkelijk gebeuren. Als het fatale beestje de weg naar onze lage landen zal vinden, is het goed mis!

Het lijkt me hoe dan ook van belang dat men hier in Nederland weet hoe de symptomen van deze kwaal eruitzien, zodat men 'm tenminste snel kan herkennen.

Een paar jaar geleden kreeg ik een vraag van een fuchsialiefhebber in CaliforniŽ (nota bene, de eerste plek in de Verenigde Staten waar dit uit BraziliŽ afkomstige mini-spinnetje van zich had laten spreken), die al een poosje worstelde met vreemde misvormingen in zijn planten.
De beschrijving die hij ervan gaf - groteske zwellingen aan stengels en bladeren, verwrongen en gekrulde bladeren en raar gevormde bloemen - deden mij even denken aan de schade die wordt veroorzaakt door de schuimcicade (koekoeksspog) of een overmaat aan bladluizen, maar toen ik het nog eens kritisch doorlas begon het me te dagen - dat hij weleens de beruchte fuchsiamijt in zijn planten kon hebben. Vreemd genoeg was daar van allerlei schriftelijke documentatie over op internet, maar vrijwel geen foto's.
Ik mailde hem terug over mijn angstig vermoeden, en adviseerde hem om inlichtingen te vragen bij de American Fuchsia Society, waar ze er toch wel meer van moesten weten.
Dit heeft hij niet gedaan, maar hij stuurde me wel foto's die z'n dochter van zijn fuchsia's had gemaakt - de meest raar "gemuteerde" bloemen en verwrongen bladeren die ik ooit had gezien! Eigenlijk was niet eens meer te zien, wat nu eigenlijk blad en wat bloem moest voorstellen.
Ik antwoordde dat ik nu vrijwel zeker wist dat hij "de mijt" inderdaad had...
Korte tijd later bevestigde een fuchsiakweker aldaar, ook aan de hand van deze foto's, dat dit zo was.

     
Bovenstaande plaatjes heb ik hier geplaatst met toestemming van deze Steve Sousa.
Ze zijn aan te klikken om een groter en duidelijker beeld van de kwaal te krijgen.


De fuchsiamijt is met het blote oog eigenlijk niet te zien, hij is nůg kleiner dan de minuscule spinnetjes van de "gewone" spint die vooral in huis en in kassen planten kan teisteren en ook vrijwel niet meer weg te krijgen is. Spint bevindt zich op de planten en verdrinkt in water, waardoor regenbuien voor besmette planten die buiten staan vaak wel soelaas bieden. In de buitenlucht krijgen spintgevoelige planten zoals fuchsia's meestal alleen last tijdens warme droge perioden (bijv. zomer 2003).
De fuchsiamijt echter nestelt zich in de plantenweefsels - het is een onvolledig spinnetje dat geen acht, maar slechts vier pootjes heeft en zich ingraaft, zodat het veel moeilijker te bereiken en bestrijden is. De enige bestrijding bestaat voorlopig uit het vernietigen van besmette planten, zonder galmijten te verspreiden.
Zowel op de Franse website als door de Amerikaanse fuchsiakweker die dhr. Sousa raadpleegde, werd aangeraden de besmette planten in plastic zakken te sluiten alvorens ze weg te gooien - en deze bij voorkeur in de hete zon leggen zodat de diertjes zouden worden doodgebrand! In het artikel in Fuchsiana raadt dhr. H.J. de Graaff aan om de aangetaste fuchsia's en ook de bovenste laag potgrond te verbranden, en gebruikte materialen zoals potten, stokken e.d. met chloor te ontsmetten. Bovendien niet vergeten de kwaal te melden bij de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden (NKvF).

Wat ik zelf nog toe zou willen voegen: als besmet materiaal in plastic zak in de vuilnisbak wordt gedaan (in 't bijzonder als er geen zon is om de mijten eerst dood te branden), lijkt 't mij het veiligst om voor het afsluiten ervan ook even een scheutje chloor (bleekwater) o.i.d. bij de inhoud te voegen zodat de aanwezige mijten vergiftigd worden en zeker doodgaan.

In het klimatologisch voor de fuchsia zo geschikte CaliforniŽ is de plant gedurende de afgelopen 20 jaar dat de mijt daar actief is, een stuk minder populair geworden. Er zijn een heleboel wanhopige mensen maar gestopt met hun liefhebberij.
De mijt schijnt niet tegen vorst te kunnen. Wat dat betreft zitten wij hier in Nederland net iets minder ongunstig dan in CaliforniŽ en Frankrijk, maar er hoeft maar ťťn besmette plant op een vorstvrije plaats (bijv. in huis of kas) te overwinteren en het volgende voorjaar begint 't "feest" opnieuw, dus daar kunnen we ook niet op vertrouwen. De beestjes zijn zo klein en licht, dat ze zelfs door de wind kunnen worden verspreid!

Om ons enigszins voor te kunnen stellen hoe deze zeer kleine parasieten eruit zien, hieronder een fragment uit een oud leerboek over plantenziekten, dat voor mijn gevoel een aardig beeld en beschrijving geeft van een galmijt, hoewel het plaatje een andere soort betreft.Volgens de berichten hebben fuchsia-galmijten het uitsluitend voorzien op fuchsia's.
Dat is wel te hopen, want men moet er niet aan denken dat ze bijv. ook andere Onagraceae zouden gaan bevolken, zoals Wilgeroosjes en Teunisbloemen. Was dit wel het geval, dan zou men deze mooie, veel in 't wild voorkomende planten steeds vaker verminkt tegenkomen, hetgeen een aanzienlijke schade aan de natuur zou betekenen en bovendien de garantie geven dat we NOOIT meer van dit ongedierte af zouden kunnen komen.


23 november 2006
Van fuchsia-veredelaar Tielko Koerts, wonend te Stadskanaal in Groningen, dicht bij de Duitse grens, kreeg ik deze week een e-mail, waarin hij meldde dat de mijt inmiddels 700 km dichter bij ons is gekomen sinds het bericht uit Bretagne in 2003. In Kassel in Duitsland, slechts een kleine 300 km van onze grens, heeft men kortgeleden het beruchte ziektebeeld in een tuin aangetroffen. In hoeverre de verspreiding daarvandaan al heeft plaatsgevonden, is nu nog niet bekend.
Maar nuchter bekeken kunnen wij welhaast verwachten, dat het de volgende zomer ook in Nederland ergens zal toeslaan.

25 maart 2009
Enige details stonden in 2006 te lezen op de website van het DDFGG (Deutsche Dahlien-, Fuchsien- und Gladiolen-Gesellschaft), maar helaas blijkt de betreffende link inmiddels weer verwijderd van de Duitse website. Of de galmijt zelf ook inmiddels weer is verwijderd uit de Duitse fuchsia's, weten we niet, maar het is te hopen...
Voor zover bekend is er totnogtoe geen galmijt in Nederland geconstateerd - houden zo!ziekten & plagen fuchsia-index homepage

     

23-11-2006 :   Gall mite has reached Germany (2006)


Fuchsia gall mite - Aculops fuchsiae (fam. Eriophyidae)

We've had this fear for about 20 years, and it just had to come true one day - the fuchsia gall mite has found its way from America to Europe. In the summer of 2003 it was found in Brittany (France), and verified by laboratory investigation in November 2003.
In our Fuchsia Society's bimonthly magazine Fuchsiana of December 2003 (p. 199) it was casually mentioned in an article about Eurofuchsia, a yearly fuchsia-meeting on European level (September 2003), that the super-pest probably had been spotted in France.

On a relatively new French website, Fuchsia Passion - (Alas, in Jan 2009 this website proved to be infected with a computervirus, which made me decide to remove the link from my own page) - I read this spring (2004) that it had been proved true according to the laboratory tests, and some photos of the infestation had been added.
It's a pity there was no English translation of the article, to make its contents accessible for a lot more people.
However, a great part of it was a translation of a description in English of the fuchsia gall mite, which I googled up lately. You can find it here, in PDF-format.
In our Fuchsia Society's bimonthly magazine Fuchsiana of June 2004 there was an article by Mr. H.J. de Graaff, hybridizer of many beautiful Dutch fuchsias, to warn against this up till now ineradicable pest - insisting not to import any fuchsia material from France or even Belgium, e.g. during holidays, which happens so easily. Once the critter will find its way to our country, it means a disaster to our fuchsia collections.

At any rate it seems to me very important that people here know what the symptoms of this disease look like, so that at least it can be recognized immediately.

A few years ago I got a question from a fuchsia hobbyist in California (of all places in the world, the first state in America where this fatal mini-spider from Brazil had manifested itself), who had been wrestling for some time with funny deformations in his plants.
The description he gave me - grotesque swellings in stems and foliage, twisted and curled leaves and queerly shaped flowers - made me think of a serious infestion of froghoppers or green aphids at first, but when I read it through more thoroughly I suddenly got this terrible idea - that he might have the notorious fuchsia gall mite in his plants. Funny enough lots of textual documentation was available on the internet, but hardly any pictures.
I mailed back to him about my suspicions, and advised him to ask for information at the American Fuchsia Society,  where they should know more about it.
He didn't do this, but he sent me some photos his daughter had taken of his fuchsias - the weirdest "mutated" flowers and crumpled leaves I had ever seen! In fact one couldn't even see any more whether it was leaf or flower.
I answered that I knew almost for sure it had to be the "mite"...
A short time afterwards a local fuchsiagrower told him, also judging these photos, that this was "it" indeed.

     
I used the above pictures with the permission of Mr. Steve Sousa.
You can click on them to get a bigger and more detailed picture of the pest.


The fuchsia gall mite is too small to be spotted by the naked eye, it is even smaller than the minuscule "ordinary" spider mites that mainly infest plants in (green)houses and are also very hard to remove. Spider mites live on the plants and get drowned in water, so that showers of rain can be very helpful for plants growing outside. In the open air susceptible plants like fuchsias usually only get this problem in hot and dry periods like the summer of 2003.
The fuchsia gall mite, however, lives inside the plant's tissues - it is an "incomplete" little spider not having eight, but only four legs which digs itself in, this making it far more difficult to reach and control. The only way to control it at the moment is to destroy all infected plants, without spreading gall mites around.
On the French website as well as by the American fuchsiagrower consulted by Mr. Steve Sousa it was advised to seal the infested plants into plastic bags before disposing of them - and putting them in full sunshine to burn the creatures to death! In the article in Fuchsiana, Mr. H.J. de Graaff recommends to burn infested plants and the top layer of the soil they grew in, and disinfect used materials such as pots, sticks, and so on with chlorine.
Myself I'd advice to add a few drips of chlorine (bleach) too to the infested contents of the plastic bag before closing it and disposing of it, to make sure the mites will all die - especially if there's no hot sun to burn them in advance.
Moreover, don't forget to inform your Fuchsia Society about this kind of infestation
(in the Netherlands, this Society is called Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden - NKvF).

Since the mite entered California which has an ideal climate for fuchsias, the plant has declined considerably in popularity in the United States. Lots of desperate people gave up their hobby during the last 20 years.
The mite seems not to be frost-resistant. In that respect we have an advantage in the Netherlands compared to California and France, but only one infested plant overwintering on a frost-free spot (e.g. inside a (green)house) makes the whole circus start again the following spring, so we can't rely upon this really. The tiny creatures can even be spread by the wind!

To get an idea of what these very small parasites just about look like, I scanned a picture from an old schoolbook about horticulture from 1966, treating plants' diseases. I think this approaches pretty well how to imagine these tiny monsters, with a "worm-like" body and only 4 legs. The specimen below is a different kind of gall mite though, feeding on blackberries.According to reports, fuchsia gall mites would only attack fuchsias.
This is to be hoped for indeed, one dreads to think what would be the consequences if for instance other Onagraceae like Willowherbs and Evening Primrose would be also on their menu. Should they occupy these beautiful wild flowers, abundant in many places, we'd meet hosts of maimed and distorted plants, this meaning a great damage to nature and the absolute certainty that we'd NEVER ever get rid of this pest anymore.


23 November 2006   - new
This week I received an e-mail from Mr. Tielko Koerts, a fuchsia-hybridizer living at Stadskanaal in the province of Groningen (in the North-East of the Netherlands), near the German border. He told me that the gall mite had come 700 km closer to us since the communication from Brittany in 2003. At Kassel in Germany, a bit less than 300 km from the Dutch border, the pest has been detected in a garden recently. It is unknown if it has spread any further already.
It seems realistic to expect it to pop up somewhere in the Netherlands too by next summer.

25 March 2009
In 2006 we could read some details on the website of the DDFGG (Deutsche Dahlien-, Fuchsien- und Gladiolen-Gesellschaft), but this link has been removed from the German website, we noticed recently.
Let's hope the gallmite-infestation has been removed from the German fuchsias too...
At any rate, I never heard any rumour about the gallmite having arrived in the Netherlands yet - may it stay that way!


pests & diseases fuchsia-index homepage