fuchsia-index fuchsiavaria fuchsia-voorwerpen home          English text

Voorjaarsvergadering 2002

Op 16 maart was in dorpshuis "De Buorskip" te Beetsterzwaag de voorjaarsvergadering van onze regio van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden.

Toen ik nog in de hal stond, kwam me één van de andere leden tegemoet. Hij complimenteerde mij met mijn website, en zoiets is natuurlijk altijd leuk om te horen. Toen trok hij zijn jas uit, en toonde me zijn T-shirt: daarop was een plaatje gedrukt dat ik op mijn website heb staan, veel groter dan het origineel. "De Boldoot-fuchsia," zei hij, "die vond ik zo mooi, dat ik er een afdruk van heb laten maken op een A4tje. Het bleek dat ze bij dat bedrijf ook T-shirts bedrukten. Toen heb ik dit meteen laten doen."
Het speet mij, dat ik geen camera had meegenomen.
We kwamen aan hetzelfde tafeltje te zitten en toen vertelde hij me, dat hij en zijn vrouw een hele verzameling "fuchsialore" hadden opgebouwd de afgelopen jaren - zo bloeien bij hen de fuchsia's zomer èn winter, aan hun muren en in een speciale vitrine in de gang. Ze lieten ons ook een mapje foto's zien met verscheidene "stukken" uit deze verzameling. Ze wonen niet al te ver van ons vandaan, dus maakten we een afspraak dat ik een keer zou komen kijken en foto's maken, die dan weer op deze website kunnen worden gezet.
Er blijkt echt een aantal belangstellenden te zijn voor voorwerpen die betrekking hebben op fuchsia's. In Engeland bestaat zelfs een tijdschrift, dat "Fuchsialore" heet en helemaal aan dit onderwerp is gewijd.
Een paar maanden geleden heb ik een bladzijde met geborduurde fuchsia-kaarten die op bestelling geleverd kunnen worden, op de site gezet, en langs die weg hadden deze mensen daarop gereageerd, zodat ze die kaarten ook aan hun collectie konden toevoegen.

De vergadering ging helaas niet alleen over leuke dingen. Twee dames die veel voor de Friese regio van de vereniging deden, de ene als bestuurslid en de andere in de redactie, waren in februari met een paar weken tussenruimte plotseling overleden, 56 en 63 jaar oud. Het betekent een groot verlies voor onze vereniging.

Er werd o.a. besproken, dat het verenigingsreisje deze zomer naar de Floriade in de gemeente Haarlemmermeer (Noord-Holland) zou gaan, daar was een meerderheid het mee eens.
Er zal daar in juli/augustus ook een fuchsiashow zijn, in die tijd moet het dan worden gepland.

Vorig jaar hebben wij de fuchsiashow in Rijs gehouden, dit jaar hebben we geen show in Friesland, maar in Drenthe zal er wel één zijn in augustus. Hiervan kon men nu al een affiche meenemen.

Aan het eind van de middag was er een diaserie over Engelse tuinen. Ik vond deze wel boeiend; ik had altijd het idee dat Engelse tuinen erg stijf van opzet waren, maar dat blijkt lang niet altijd het geval.
Er wordt ook veel gewerkt met oude muurtjes en speels daaroverheen groeiende klimplanten, zoals allerlei soorten clematis.

In de hal werden, zoals gewoonlijk, bakken vol stekken te koop aangeboden door kwekerij "Het Purperklokje" uit Boelenslaan.
Het kwekersechtpaar Freerk en Sjoukje van der Veen is ook lid van onze club, en naar Freerk is zelfs al een fuchsia genoemd, waarvan een tekening in het landelijk tijdschrift "Fuchsiana" heeft gestaan.
Helaas was van de bestelling die ik vantevoren had doorgebeld, niet zoveel terecht gekomen als vorig jaar, toen ik 12 van de 15 bestelde planten kon ophalen.
Er stonden er nu slechts drie, terwijl ik sommige andere zelf nog in de bakken kon vinden maar weer andere, zoals een paar nieuwe uit 2001 en de fraaie 'Mary Fairclo' die ik vorige zomer op de show had gezien, geheel ontbraken.
Toch kwam ik niet zonder stekken thuis. Ik heb o.a. verscheidene WALZ-muziekinstrumenten meegenomen, die ik nog niet eerder had gehad. Meestal heb ik daar wel goede resultaten mee, al zijn het niet de gemakkelijkste planten.

Helemaal zonder "nieuwigheden" hoefde ik het ook niet te stellen, want van onze voorzitter/veredelaar Jan de Boer kreeg ik een exemplaar van 'Rijs 2001', een plant die naar onze fuchsiashow van vorig jaar is genoemd (foto rechts), en wat stekmateriaal van 'Straat Agulhas', een andere cultivar die vorig jaar de keuring is gepasseerd (inmiddels is het ruim drie weken later en heb ik daarvan 3 bewortelde stekjes in potjes staan).

Voor het vertrek naar huis kreeg iedereen een stekje voor de jaarlijkse wedstrijd, ditmaal van een plant die "Georg Barlett" heette. Ik zocht 'm dadelijk op in de cultivar-inventaris van de NKvF, maar hij stond er niet in.
Ik vreesde, dat de naam niet helemaal goed gespeld was, en kwam eerst terecht bij twee alternatieven die er iets op leken: 'Geoff Barnet' (GB, 1987) en 'George Barr' (USA, 1930), maar ik wist zeker dat ik de naam George Bartlett ergens was tegengekomen. Na een zoektocht op het Internet kwam ik tenslotte ik tot de conclusie, dat het 'President George Bartlett' (GB, 1997) moest zijn.Nederlandse tekst     

Spring-meeting 2002

On March 16th, the Spring-meeting of our Branch of the Dutch Fuchsia Society was held in the community centre "De Buorskip" at Beetsterzwaag.

When I had entered the hall, one of the other members came to me and complimented me on my website - this is always nice to hear, of course. Taking off his coat, he showed me his T-shirt, with a picture from my website printed on it, far bigger than the original scan.
"The Boldoot-fuchsia," he said, "I thought it so pretty, that I went to a shop to have a print made on an A4. Then I saw they also printed T-shirts there. I immediately decided to have the picture printed on a shirt too."
I regretted not to have brought my camera.
We sat down at the same table and he told me, that he and his wife had built up a whole collection of "fuchsialore" during the last few years - so at their home the fuchsias are in flower all the year round, on their walls and in a special show-case in their hall.
They showed us a packet of photos with several collection-pieces. They don't live very far from us, so we agreed to meet them at their home before long, to have a look and take some photos for the website.
A few months ago I added a page with embroidered fuchsia-postcards that can be ordered by e-mail. These people had contacted this lady and so they could add some of these cards to their collection too.
Apparently there are quite a few people interested in objects related to fuchsias. In England they even have a magazine called "Fuchsialore", about this subject only.

Alas, the meeting was not about happy things only.
Two ladies, both very active for our branch of the Society, had died unexpectedly in February, three weeks after one another. The first being a committee-member, only 56 years old, and the second a member of the editorial staff, 63 years old. This really means a loss to our Society.

The day-out of the Friesian branch during summer will be to the "Floriade" (-an enormous flowershow, lasting the whole summer; it's an event that's been organized every 10 years from 1972 on-), during the period it also contains a fuchsia-show somewhere in July/August.
The majority of people interested agreed, it didn't take as long to make a decision as often was the case in former years.

Last year we held our fuchsia-show in Rijs, this year we won't have a show in Friesland, but in the neighbouring province Drenthe there will be one next summer in August. We could get a poster announcing it already.

At he end of the afternoon there was a slide-show about English gardens. I thought it quite interesting; I'd always had the idea that English gardens were very stiff with plants lined up severely, but this proved not to be the case. I saw a lot of picturesque old walls with climbers, e.g. clematis, finding their own elegant ways around them.

As usual, trays full of fuchsia-cuttings were for sale in the hall, from nursery "Het Purperklokje" at Boelenslaan (a village in Friesland). The growers, Freerk van der Veen and his wife Sjoukje, are members of our club too, and after Freerk even a fuchsia has been named already, as I happened to see in the Dutch Fuchsia Society's magazine "Fuchsiana".
To my regret the order I had placed by telephone, hadn't been completed really. Only three plants had been picked out for me, while last year I got 12 of the 15 plants I had asked for. In the trays I found three more, while the others (about 10) weren't there at all, e.g. the beautiful 'Mary Fairclo' I had seen at the show last year, and a few new ones that had been examined in 2001.

Yet I didn't go home with hardly any new plants. I took a.o. a few WALZ-musical instruments that I hadn't had before, there was enough choice. Though they're not really easy, I usually have pretty good results with those.

I didn't have to leave without any "novelties" either, for our president/hybridizer Jan de Boer gave me a small plant of 'Rijs 2001' (photo right), named after last year's fuchsiashow, and some cutting-material of 'Straat Agulhas', his other newly examined cultivar (three weeks and a half have past now, and I have potted up 3 little plants already).

Before going home everybody got a cutting for the yearly competition, this time of a plant that bore the name of "Georg Barlett". I looked it up the same day in the online cultivarlist of the Dutch Fuchsia Society, but it was not there.
Supposing the name hadn't been spelled correctly, I found two possible alternatives, sounding a bit similar: 'Geoff Barnet' (GB, 1987) and 'George Barr' (USA, 1930), but I was sure I'd read the name George Bartlett somewhere. After looking around on the Internet I found out at last that it should be 'President George Bartlett' (GB, 1997).


fuchsia-index fuchsiavaria fuchsia-lore home