fuchsia-index fuchsiavaria fuchsia-voorwerpen fuchsia-problemen home          English text

Fuchsia-seizoen 2002

Mei/juni 2002

Door diverse bezigheden - vooral veel werk in de tuin, o.a. het uitplanten van mijn 450 fuchsiaplanten, groot en klein, na het wegwieden van veel onkruid en andere planten die uitgebloeid waren - ben ik ruim een maand niet aan een "update" van de site toegekomen.

Alweer een poosje geleden, op 24 mei, overkwam me iets raars, dat ik in al de 16 jaar dat ik met fuchsia's bezig ben nog niet eerder had meegemaakt. Ik had wat jonge plantjes in kleine potjes staan, stekken die net geplant waren.
Een vrouwtjes-merel (zo'n bruine dus) hipte rond en pikte heftig in de modder - ik dacht op zoek naar insecten of larven, maar al heel gauw bleek dat ze de hele potjes overhoop pikte, de plantjes op de grond smeet en met een snavel vol aarde wegvloog!
Ik dacht, die is in d'r hersens gepikt, welke vogel eet er nou aarde?!
't Was een probleem hoe ik mijn plantjes moest redden - het beest kwam steeds terug. Gelukkig hielp het om ze aan de andere kant van het huis neer te zetten - daar kwam deze merel kennelijk niet, ze werden daar met rust gelaten.
Pas kortgeleden realiseerde ik me, dat ze de modder als bouwmateriaal voor haar nest gebruikte... Die rulle losse potgrond in mijn stekpotjes vond ze blijkbaar buitengewoon geschikt.

Verder trof ik in mijn vaasjes vol voorjaarsstekken iets "bijzonders" aan - een enkel fuchsiablad, dat wortels had gevormd. Ooit had ik 't blad in een vaasje water gezet om het te scannen als ik er tijd voor had, en 't vervolgens min of meer vergeten. Ik weet niet meer welke cultivar het was.
Ik zal 't in aarde zetten, en kijken wat ermee gebeurt. Waarschijnlijk komt er verder niets uit, want waar zit een groeipunt waar een nieuw plantje uit zou kunnen groeien?

Dit was een voorjaar vol bladluis, heb ik ervaren.
Meestal als ik m'n fuchsia's buiten zet, raken ze de luizen die ze binnen altijd wel opdoen vrij snel kwijt, maar dit voorjaar viel het tegen.
Waarschijnlijk zijn er momenteel niet zoveel natuurlijke vijanden, die zich tegoed doen aan het ongedierte; ik heb bijv. dit jaar nog niet n lieveheersbeestje gezien...
Misschien heb ik wl een groepje bondgenoten in de strijd tegen snuitkevers e.d. - er hippen nl. regelmatig padden tussen de potplanten voor huis rond. Die leven ergens van, waarschijnlijk van de insecten die zich daar bevinden.


Juli/augustus 2002

Het is weer hoog tijd voor een "update", maar ik kom er niet al te vaak aan toe de laatste maanden.
Niet zozeer door te weinig materiaal, maar door teveel bezigheden.
Op fuchsiagebied zijn er ook wel enige dingen de revue gepasseerd:

  2 augustus: De keuring van de "prijsplant" van onze regio (deze keer 'President George Bartlett').
  5 augustus: Bezoek aan de Floriade, waar toen ook een fuchsiashow was.
11 augustus: Een fietstocht in Oranjewoud (bij Heerenveen, Friesland), langs diverse mooie tuinen, o.a. een prachtige fuchsiatuin, waar ook Sijtse Zuidema zitting hield met zijn "fuchsia-lore".
13 augustus: Bezoek aan de fuchsiashow te Schoonoord in Drenthe, bij het Openluchtmuseum "Ellert en Brammert".

Niet minder indrukwekkend was bovendien op 22 juli mijn "bedevaart" naar het Zuid-Duitse bloemeneiland Mainau in de Bodensee, waar ik op zoek ging naar de mogelijk oudste fuchsiastruik van Europa - ik trof er niet slechts n, maar wel een stuk of 12 aan, mogelijk al anderhalve eeuw oud.
Hoewel ik geen kans zie om bovengenoemde gebeurtenissen meteen toe te lichten met tekst en foto's, en ook niet weet of ze ooit allemaal aan bod komen, heb ik wel vast een bladzijde gewijd aan deze "oudvaders" van fuchsia's...September/oktober 2002

Wat het weer betreft hadden we een mooie septembermaand, maar helaas had ik begin augustus al roest geconstateerd en geleidelijk breidde die zich wel uit in de collectie. Door de zaak goed in de gaten te houden en al te erg besmette exemplaren af te snoeien kon ik de tuin toch eerst nog wel mooi houden, maar vooral de nattigheid in oktober was wel oorzaak van uitbreiding van de oranje "zwam" onder de bladeren. Uiteindelijk is het gewoon een schimmel, en die tiert welig bij vochtige omstandigheden. Vooral jonge stekken hadden erg te lijden, en een aantal kon ik ook gewoon afschrijven.
Het was over 't algemeen een nat seizoen geweest, met eind juli en ook in augustus wat broeierige hitte, er fladderden ook weer veel witte vliegen om de planten en die waren hoogstwaarschijnlijk ook wel debet aan de verspreiding van de sporen.
In oktober was het weer al meteen behoorlijk koud geworden, met in het begin al iets van nachtvorst, dat de planten een klap gaf; de rest van de maand was nat, en op de 27ste raasde er een storm over ons land, die de tuin uiteraard ook geen goed deed. Bij mij viel het nog wel mee (ik sleepte zoveel mogelijk potplanten naar binnen), maar mensen met pergola's vol hangpotten konden hun lol wel op, er bleef niet veel heel voor zover het nog buiten hing.
Op 19 oktober was de najaarsvergadering van de regio Friesland van de NKvF.November/december 2002

November was eigenlijk beter dan oktober, rustiger en zachter. Tegen het eind werd het wel wat kouder en ik haalde de planten die toch uitgebloeid waren, verspreid over enkele weken binnen.
Het restant dat er nog goed uitzag, stond tot begin december buiten, maar toen begon het rond Sinterklaas goed koud te worden en moest alles naar binnen. Weken van knippen, strippen en inkuilen, niet het mooiste werk en altijd met de weemoed van afscheid, ook al is het niet voor altijd.
De maand december was koud, met meer dan 2 weken achter elkaar dag en nacht vorst.
Het zal me benieuwen of mijn "winterharde" fuchsia's het allemaal halen tot 't volgende voorjaar.
Ook de planten die "bovengronds" binnen moeten overwinteren, hebben het niet gemakkelijk in deze donkere dagen in mijn nog donkerder bijkeuken.
Wat me echt dwarszit is de roest, die nog op de bladeren aanwezig is. Raak ik die wel kwijt voor het nieuwe seizoen begint?
Nederlandse tekst     

Fuchsia-year 2002

May/June 2002

Because of several activities - especially a lot of work in the garden, a.o. planting out my 450 fuchsias, big and small, after removing a lot of weeds and other plants that were past flowering - I didn't come to an update of this site for more than a month.

Already some time ago, on May 24th, something odd happened that I hadn't experienced ever before in the 16 years I've been growing fuchsias.
I had some young plants in small pots, rooted cuttings just planted. A she-blackbird (I mean such a brown one) hopped around and pecked fiercely in the mud - I thought she was looking for insects or worms, but suddenly I saw her turning the contents of whole pots upside down, throwing the plants aside and flying away with a beak full of soil!
I thought, she must have been pecked in her brain, what bird likes to eat soil??
It was a problem how to save my young plants - the bird kept returning and playing the same game.
I decided to put them on the other side of the house, where she fortunately didn't find them anymore.
Only recently I realised, that she used the mud as material to build her nest with... This loose pottingsoil around my cuttings she apparently thought very useful.

Further I found in one of my vases full of spring-cuttings something "unusual" - a single fuchsia leaf, that had grown some roots. More than a month ago I had put it in water to scan it when I'd have time, but I forgot all about it. I don't even know anymore what cultivar it was.
I'll put it in earth, and look what happens. Probably nothing will come out of it, for where is a growingpoint from where a new plant could start growing?

This is a springtime full of green aphids.
Once they're put outside, my fuchsias as a rule pretty soon get rid of the aphids they got inside the house, but this time it seems they're here to stay.
Probably there aren't many natural enemies, that feed on the aphids; for instance, I didn't see one single lady-bird during this year up till now...
Maybe I do have a group of allies in the war against vineweevils and the like - quite often I see toads hopping around among the potplants in front of the house. I suppose they feed on the insects that are around.July/August 2002

It's about time for an update again, but I don't find much opportunity to realize it.
Not because of lack of material, but by too many activities and things that have to be done.
Concerning fuchsias, also several things occurred recently:

  2 August: The fuchsia-contest of our Branch of the Fuchsia Society (with the plant
  'President George Bartlett').
  5 August: Visit to the
Floriade, where at that time there also was a fuchsiashow.
11 August: A bicycle-tour in Oranjewoud (at Heerenveen, Friesland), along several beautiful gardens, a.o. a splendid fuchsia-garden, where Sijtse Zuidema also showed his "fuchsia-lore".
13 August: Visit to the fuchsiashow at Schoonoord in the province of Drenthe, at the Open-air Museum
"Ellert en Brammert".

Besides, on July the 22nd I made a "pilgrimage" to the flower-island of Mainau in the
Bodensee in the South of Germany, where I went to look for possibly the oldest fuchsia-tree in Europe - of which I found not only one, but about a dozen there, perhaps already one-and-a-half century old.
Although I don't have the opportunity now to describe all the above-mentioned events with text & photos, and I'm not even sure I'll ever pay due attention to each of them, I already did make a page about these "patriarchs" of fuchsias...September/oktober 2002

The weather wasn't too bad in September, but alas, in the beginning of August I had already traced the beginning of rust and gradually it spread in my collection. By keeping an eye on it and by cutting back highly contaminated plants I managed to keep the garden beautiful at first, but the amounts of rain in October multiplied the orange-coloured fungus under the leaves. It's a fungus anyway, thriving in moisture. Especially young cuttings suffered, and some had to be thrown away.
It had been a very wet season in general, with periods of sultry heat at the end of July and also in August. There were a lot of whiteflies about again, fluttering around the plants and probably responsible for the spreading of the spores.
In the first days of October we had some really cold weather, after a September that had almost been like summer during the whole month; it was like skipping one or two months in a few days time. We even had a beginning of nightfrost, which gave the plants a blow; the rest of October was wet, and the 27th brought a heavy storm over our country, which of course did no good to any garden. Mine was not even hit so badly, and I brought my potplants inside just in time, but people with pergolas sure had a problem, their swinging potplants were in a very bad way afterwards.
On Oct. 19th we had the Autumn-meeting of the Friesian Branch of the Dutch Fuchsia Society (NKvF).November/December 2002

November started calmer and less wet & cold than October. However, by the end temperatures lowered and I brought the plants that were past flowering into the house, spread over a few weeks.
The rest still looking good, remained outside till the beginning of December, but in the first week temperatures really fell and everything had to be taken out of the garden, except the "winterhardy" ones. Weeks of clipping, stripping and putting the plants under peat-litter followed, not the most pleasant work and always with the sadness of good-bye, even though not forever.
We had a cold December, with more than 2 weeks of frost day-and-night.
I wonder if my winderhardies all will make it till next spring.
The plants overwintering in pots inside the house have a hard time too in these short days in my dark back-kitchen.
What really worries me, is the amount of rust on the leaves. How can I ever have a good start with these fuchsias again next spring?fuchsia-index fuchsiavaria fuchsia-lore fuchsia-problems home          Nederlandse tekst